Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wyjaśniamy jak wykreślić/zlikwidować niepubliczną szkołę lub placówkę.

Kto może złożyć wniosek?

Organy prowadzące niepubliczne szkoły lub placówki (tj. osoby fizyczne lub osoby prawne).

Kiedy złożyć wniosek?

Po zakończeniu działalności placówki i pozyskaniu zaświadczenia o przekazaniu dokumentacji przebiegu nauczania od organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Co musisz przygotować?

Przepisy prawa oświatowego określają przypadki, w których następuje wykreślenie niepublicznej szkoły lub placówki z ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wykreślenie szkoły lub placówki z ewidencji równoznaczne jest z jej likwidacją.

Podstawa prawna:

art. 169, art. 172 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dalej: u.p.o.

I. Wykreślenie niepublicznej szkoły lub placówki z ewidencji prowadzonej przez powiat olkuski z powodu ich likwidacji

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja

Termin

Podstawa prawna z komentarzem

1. Podjęcie zamiaru w sprawie likwidacji niepublicznej szkoły lub placówki i poinformowanie o zamiarze i przyczynach likwidacji właściwe podmioty

Osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę

Pismo do rodziców uczniów o likwidacji  niepublicznej szkoły lub placówki

Pismo o likwidacji niepublicznej szkoły lub placówki do organu, który dokonał wpisu do ewidencji

Pismo do gminy na terenie której położona jest niepubliczna szkoła lub placówka o likwidacji

Co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji niepublicznej szkoły lub placówki

art. 172 ust. 4 u.p.o.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana do zawiadomienia wymienionych podmiotów o zamiarze i przyczynach likwidacji.

2. Przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania kuratorowi oświaty

Osoba fizyczną lub prawna prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę

Protokół przekazania dokumentacji przebiegu nauczania kuratorowi oświaty

1 miesiąc od dnia zakończenia likwidacji

art. 172 ust. 5 u.p.o.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły lub placówki przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

3. Złożenie wniosku o wykreślenie niepublicznej szkoły lub placówki z ewidencji prowadzonej przez powiat olkuski

Osoba fizyczną lub prawna prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę

Wniosek osoby prowadzącej o wykreślenie niepublicznej szkoły lub placówki z ewidencji prowadzonej przez powiat olkuski wraz z oświadczeniem przekazania dokumentacji przebiegu nauczania do archiwum Kuratorium Oświaty.

Po zakończeniu likwidacji szkoły lub placówki

art. 172 ust. 5 u.p.o.

Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji niepublicznej szkoły lub placówki podlega wykreśleniu.

4. Wykreślenie niepublicznej szkoły lub placówki z ewidencji prowadzonej przez powiat olkuski

Starosta Olkuski

Decyzja w sprawie wykreślenia niepublicznej szkoły lub placówki prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną z ewidencji prowadzonej przez powiat zawierciański z powodu ich likwidacji

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wykreślenie niepublicznej szkoły lub placówki z ewidencji prowadzonej przez powiat olkuski

art. 172 ust. 5 u.p.o.

Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu. Wykreślenia dokonuje się w drodze decyzji.

II. Wykreślenie niepublicznej szkoły lub placówki z ewidencji prowadzonej przez powiat olkuski z przyczyn wskazanych w u.p.o.

 

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja

Termin

Podstawa prawna
z komentarzem

Wykreślenie niepublicznej szkoły lub placówki z ewidencji prowadzonej przez powiat olkuski

Starosta Olkuski

Decyzja w sprawie wykreślenia niepublicznej szkoły lub placówki prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną z ewidencji prowadzonej przez powiat olkuski

W terminie określonym w decyzji

art. 169 ust. 1 u.p.o.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;

2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem,      w szczególności:

a) nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 u.p.o., albo

b) nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4 u.p.o. (w tym przypadku organ lub podmiot, o których mowa w art. 168 ust. 1 albo ust. 2 u.p.o., powiadamiają o wykreśleniu szkoły odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),

- jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2 u.p.o.;

4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

W przypadku wykreślenia z ewidencji na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 3 u.p.o. (tj. w przypadku prowadzenia działalności niezgodnie z przepisami), przepisy art. 172 ust. 4 i 5 u.p.o. stosuje się odpowiednio.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Sprawy o wykreślenie niepublicznej szkoły lub placówki z ewidencji są sprawami, w których istnieje możliwość dwuinstancyjnego orzekania w postępowaniu administracyjnym, jak i sądowa kontrola tych decyzji na drodze dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego

(wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2011 r., I OSK 277/11, Lex nr 1082712).

Co musisz zrobić?

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji: Co musisz przygotować,
 2. Pobierz i wypełnij wniosek osoby prowadzącej o wykreślenie niepublicznej szkoły lub placówki z ewidencji prowadzonej przez powiat olkuski
 3. Złóż wniosek do Starosty o wykreślenie z ewidencji (Kancelaria Ogólna).

Gdzie złożyć wniosek?

Masz 3 możliwości:

Szczegóły znajdziesz w artykule Metody dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Ile zapłacisz?

Opłat nie pobiera się

Ile będziesz czekać?

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni pod warunkiem złożenia kompletnych i poprawnych merytorycznie dokumentów. W przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, obowiązują terminy określone
w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej,

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej przysługuje odwołanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Olkuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, tel: 32 643 04 14, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp.olkusz.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Panią Angelikę Klimczak, z którą można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej a dot. wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez czas prowadzenia działalności szkół niepublicznych lub placówek oświatowych, oraz na czas wymagany przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa.
 6. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 7. W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
 10. W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę.

 


Drukuj