Statut Powiatu

Statut Powiatu Olkuskiego uchwalony Uchwałą Rady Powiatu w Olkuszu nr XXXIX/343/2018 w dniu 17 października 2018 r.

STATUT POWIATU OLKUSKIEGO

 § 1. 

Statut Powiatu Olkuskiego określa ustrój Powiatu Olkuskiego jako jednostki samorządu terytorialnego, organizację wewnętrzną oraz tryb prac Rady i Zarządu Powiatu, Komisji Rady oraz Klubów Radnych.

 § 2. 

Ilekroć w statucie oraz w załącznikach do statutu jest mowa o:

1) Powiecie –rozumie się przez to Powiat Olkuski;

2) Radzie lub Radzie Powiatu –rozumie się przez to Radę Powiatu w Olkuszu;

3) Przewodniczącym –rozumie się przez to Przewodniczącego Rady Powiatu w Olkuszu;

4) Wiceprzewodniczącym –rozumie się przez to Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Olkuszu;

5) Radnych –rozumie się przez to Radnych Rady Powiatu w Olkuszu ;

6) Zarządzie lub Zarządzie Powiatu –rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Olkuszu;

7) Staroście –rozumie się przez to Starostę Olkuskiego, Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Olkuszu;

8) Wicestaroście –rozumie się przez to Wicestarostę Powiatu Olkuskiego;

9) Sekretarzu –rozumie się przez to Sekretarza Powiatu Olkuskiego;

10) Skarbniku –rozumie się przez to Skarbnika Powiatu Olkuskiego;

11) Klubie Radnych –rozumie się przez to Klub Radnych Rady Powiatu w Olkuszu;

12) Komisji –rozumie się przez to Komisję Rady Powiatu w Olkuszu;

13) Statucie –rozumie się przez to Statut Powiatu Olkuskiego;

14) Starostwie –rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Olkuszu;

15) ustawie –rozumie się przez to ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

 § 3. 

1. Powiat Olkuski stanowi wspólnotę samorządową tworzoną z mocy prawa przez mieszkańców Powiatu i obejmującą terytorium:

1) Gminy Bolesław,

2) Miasta Bukowno,

3) Gminy Klucze,

4) Miasta i Gminy Olkusz,

5) Gminy Trzyciąż,

6) Miasta i Gminy Wolbrom.

2. Siedzibą władz Powiatu jest miasto Olkusz.

3. Granice Powiatu określone są na mapie administracyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

 § 4. 

1. Powiat ma prawo do używania herbu i flagi.

2. Wizerunek herbu i flagi stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

 § 5. 

1. Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań, o których mowa w art. 4 i 4a ustawy.

2. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie wykonywania lub powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy.

3. Konsultacje z mieszkańcami powiatu mogą odbywać się zgodnie z art. 3d ustawy, a ich zasady i tryb określi odrębna uchwała Rady.

4. Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez Powiat zadań publicznych określa załącznik nr 3 do Statutu.

 § 6. 

Organami Powiatu Olkuskiego są:

1) Rada Powiatu w Olkuszu – organ stanowiący i kontrolny.

2) Zarząd Powiatu w Olkuszu – organ wykonawczy.

§ 7. 

1. Rada liczy 23 Radnych.

2. Organizację wewnętrzną, tryb pracy Rady, Komisji powoływanych przez Radę oraz zasady działania Klubów Radnych określa załącznik nr 4 do Statutu.

3. Czas trwania kadencji Rady został określony w art. 9 ust. 2 ustawy.

 § 8. 

1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących w sposób, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 ustawy.

2. Do odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 ust. 4 oraz ust. 7 i 8 ustawy.

3. Do rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 ust. 5 – 8 ustawy.

 § 9. 

Sprawy należące do wyłącznej właściwości Rady określa art. 12 ustawy .

§ 10. 

1. Rada powołuje obligatoryjnie:

a) Komisję Rewizyjną,

b) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik nr 5 do Statutu.

3. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Regulamin stanowiący załącznik nr 6 do Statutu.

 § 11. 

1. Rada może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne Komisje do określonych zadań zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy.

2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący powoływany i odwoływany przez Członków Komisji. Komisja może również powołać Wiceprzewodniczącego.

3. Radny może być członkiem nie więcej niż 3 Komisji stałych, a Przewodniczącym tylko jednej.

4. Stałymi Komisjami Rady Powiatu są:

1) Komisja Rewizyjna,

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

3) Komisja Budżetowa,

4) Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki,

5) Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia,

6) Komisja ds. Pomocy Społecznej,

7) Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu,

8) Komisja ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej,

9) Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Administracji.

5. Zadania, kompetencje oraz tryb pracy Komisji Rady określa załącznik nr 4 do Statutu, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 2 i 3.

 § 12. 

1. W skład Zarządu wchodzą: Starosta jako Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali Członkowie w liczbie 3 z zastrzeżeniem postanowień art.26 ust.2a i 3 ustawy.

2. Rada Powiatu wybiera Zarząd w sposób, o którym mowa w art.27 ustawy.

 § 13. 

1. Stosunek pracy ze Starostą, Wicestarostą i etatowymi Członkami Zarządu nawiązuje się z chwilą podjęcia przez Radę uchwały stwierdzającej wybór na te stanowiska.

2. Wysokość wynagrodzenia dla Starosty ustala Rada odrębną uchwałą.

 § 14. 

1. Udzielenie lub nieudzielenie przez Radę absolutorium Zarządowi odbywa się na zasadach określonych w art. 30 ustawy.

2. Podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium Rada rozpatruje w pierwszej kolejności raport o stanie Powiatu, o którym mowa w art. 30a ust. 1-9 ustawy .

3. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu Rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Zarządowi wotum zaufania na zasadach określonych w art. 30a ust. 9-11 ustawy.

 § 15. 

1. Rada może odwołać Starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium lub nieudzielenie wotum zaufania Zarządowi w sposób określony w art. 31 ust. 1-3 ustawy.

2. Rada może na uzasadniony wniosek Starosty odwołać poszczególnych członków Zarządu w trybie określonym w art. 31 ust. 5 ustawy .

 § 16. 

1. Do zadań Zarządu należą w szczególności sprawy określone w art. 32 ust. 2 ustawy.

2. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu określa załącznik nr 7 do Statutu.

 § 17. 

1. Starosta pełni funkcje oraz wykonuje zadania określone w przepisach prawa a w szczególności te, o których mowa w art. 34, 35 ust. 2 i 3 oraz 38a ust. 1 ustawy.

2. Zasady wydawania i odwoływania się od decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu określa art. 38 ustawy.

 § 18. 

1. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady na zasadach określonych w art.78 ust. 1 ustawy.

2. Starosta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1:

- uchwałę budżetową,

- uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu,

- oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby.

 § 19. 

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd.

 § 20. 

1. Rada powołuje i odwołuje Skarbnika na wniosek Starosty.

2. Stosunek pracy ze Skarbnikiem nawiązuje Starosta na podstawie uchwały Rady powołującej na to stanowisko.

3. Skarbnik jest Głównym Księgowym budżetu Powiatu.

4. Zadania Skarbnika jako Głównego Księgowego budżetu Powiatu określają odrębne przepisy.

5. Skarbnik lub osoba przez niego upoważniona dokonuje kontrasygnaty dokumentów dotyczących czynności prawnych, o których mowa w art. 48 ust. 3 ustawy.

 § 21. 

1. Sekretarz w imieniu Starosty sprawuje nadzór nad wykonaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej.

2. Sekretarz zapewnia merytoryczną i techniczno – organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych Powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd i Starostę.

 § 22. 

Uczestnictwo Sekretarza i Skarbnika w pracach Zarządu i obradach Rady i jej Komisji określa art. 37 ust. 2 ustawy.

 § 23. 

1. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy się w celu wykonywania zadań Powiatu.

2. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada.

3. Zarząd prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu. Wykaz udostępnia się na stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Za właściwe gospodarowanie mieniem Powiatu odpowiedzialny jest Zarząd a także kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

 § 24. 

1. Powiatowe służby, inspekcje i straże stanowią:

1) Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu,

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu,

3) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olkuszu,

4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu.

2. Uprawnienia Starosty i organów Powiatu wobec powiatowych służb, inspekcji i straży określają odrębne przepisy.

 § 25. 

1. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej       z uwzględnieniem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

2. Budżet Powiatu jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody Powiatu.

3. Budżet Powiatu jest uchwalany przez Radę na rok kalendarzowy zwany dalej „rokiem budżetowym”.

 § 26. 

1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu uchwały budżetowej, a także inicjatywa w sprawie zmian budżetu należą do wyłącznej kompetencji Zarządu.

2. Zarząd przygotowuje i przedstawia Radzie, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu, uwzględniając zasady prawa budżetowego oraz ustalenia Rady.

3. Bez zgody Zarządu, Rada nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej Powiatu zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu Powiatu.

 § 27. 

Uchwała Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:

1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu Powiatu,

2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu,

3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Zarząd przedłoży Radzie wraz z projektem uchwały budżetowej.

 § 28. 

1. Uchwałę budżetową Rada podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

2. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie.

3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, budżet Powiatu ustala Regionalna Izba Obrachunkowa zgodnie z art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 § 29. 

1. Za prawidłowe wykonanie budżetu Powiatu odpowiada Zarząd.

2. Zarządowi przysługuje wyłączne prawo, o którym mowa w art. 60 ust. 2 ustawy.

3. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji Powiatu jest jawna. Spełnienie wymogu jawności określa w szczególności art. 61 ustawy.

 § 30. 

1. Bankową obsługę budżetu Powiatu wykonuje bank wybrany zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

2. Zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa zawarta pomiędzy Zarządem a bankiem.

 § 31. 

1. Rada stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze Powiatu na zasadach określonych w rozdziale IV ustawy ( art. 40-44 ustawy).

2. Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy.

 § 32. 

Zmiany Statutu dokonywane są przez Radę w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 § 33. 

Integralną częścią Statutu są następujące załączniki:

  • Załącznik nr 1 – Mapa Administracyjna Powiatu Olkuskiego;
  • Załącznik nr 2 – Wizerunek herbu i flagi Powiatu Olkuskiego;
  • Załącznik nr 3 –Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez Powiat zadań publicznych;
  • Załącznik nr 4 – Organizacja wewnętrzna, tryb pracy Rady Powiatu, Komisji powoływanych przez Radę oraz zasady tworzenia Klubów Radnych;
  • Załącznik nr 5 – Regulamin Komisji Rewizyjnej;
  • Załącznik nr 6 – Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • Załącznik nr 7 – Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Zarządu Powiatu;
  • Załącznik nr 8 – Wzór protokołu z ustalenia wyników głosowania tajnego.
 

Wiceprzewodniczący Rady


Dariusz Rzepka


Zmiana Statutu:

UCHWAŁA NR XXXIV/291/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Olkuskiego


Drukuj