Rejestracja Uczniowskiego Klubu Sportowego (UKS) lub Klubu Sportowego (KS)

Chcesz zarejestrować Uczniowski Klub Sportowy lub Klub Sportowy działający w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej? Zobacz jak to zrobić.

Kto może złożyć wniosek?

Komitet założycielski (max 3 osoby) wybrany spośród członków założycieli zamierzający założyć Uczniowski Klub Sportowy lub Klub Sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.  


Kiedy złożyć wniosek?

W każdym momencie, po dopełnieniu formalności związanej z założeniem UKS lub KS.


Co musisz przygotować?

 1. Wniosek o wpis do ewidencji – pobierz, wypełnij,
 2. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z załącznikami:
  • uchwałą o powołaniu klubu,
  • uchwałą o zatwierdzeniu statutu,
  • uchwałą o wyborze komitetu założycielskiego,
  • uchwałą o wyborze zarządu,
  • uchwałą o powołaniu komisji rewizyjnej,
 3. Listę założycieli (co najmniej 7 osób) posiadających pełną zdolność do czynności i niepozbawionych praw publicznych. Pamiętaj, że członkami UKS mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele. Lista założycieli musi zawierać: 
  • imię i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • numer PESEL,
  • miejsce zamieszkania wraz z kodem,
  • własnoręczny podpis.
 4. Oświadczenia członków założycieli o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw obywatelskich. Małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy maja ograniczona zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami (minimum 7 osób) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Statut Klubu w dwóch egzemplarzach.
  Statut uczniowskiego klubu sportowego musi zawierać:
  • nazwa organizacji, 
  • siedziba i teren działania,
  • cele i sposoby ich realizacji,
  • informacje o członkach organizacji (m.in. sposób nabycia, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członka),
  • informacje o władzach (m.in. rodzaje, sposób ich wyboru, kompetencje, tryb pracy),
  • informacja o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (jeśli podmiot przewiduje taką możliwość),
  • sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał,
  • źródła majątku, czyli informacje o tym, skąd organizacja będzie miała pieniądze na działalność (sposób  uzyskiwania środków i płacenia składek członkowskich),
  • sposób reprezentowania organizacji, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych,
  • zasady wprowadzania zmian w statucie,
  • sposób rozwiązania się organizacji.
  • statut może zawierać postanowienia wykraczające poza wskazane elementy np. wyodrębnienie działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej pożytku publicznego.
 7. Opłatę skarbową w wysokości 10 PLN (UKS są zwolnione z opłaty skarbowej). Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.

Co musisz zrobić?

 1. Zwołać Zebranie założycielskie (co najmniej 7 osób). Musi wziąć w nim udział co najmniej 7 osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych (członkami UKS mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele).
 2. Uchwal statut Klubu który jest najważniejszą czynnością w trakcie powołania Klubu. Określ w nim swój ustrój, organizację, sposób i cele działania.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami wskazanymi w sekcji Co musisz przygotować do Starosty.

Stowarzyszenia, których cele statutowe obejmują także inne cele niż sportowe oraz prowadzące działalność gospodarczą, podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym na zasadach ogólnych.

Ponadto, każdy zarejestrowany klub sportowy/uczniowski klub sportowy powinien uzyskać REGON, NIP oraz założyć konto bankowe.

Dlatego po otrzymaniu wpisu do ewidencji Klub Sportowy (KS) / Uczniowski Klub Sportowy (UKS) powinien zgłosić się do Urzędu Statystycznego właściwego ze względu na swoją siedzibę (odpowiedni adres można znaleźć na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl)
i wystąpić o nadanie nr REGON. Aby uzyskać REGON, organizacja wypełnia formularz wniosku RG-OP.

Wniosek RG-OP można pobrać ze strony . Do tego formularza stowarzyszenie powinno załączyć swój statut i kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji KS/UKS.

Wniosek można złożyć osobiście – Zaświadczenie o numerze REGON wydane jest wtedy „od ręki” – lub przesłać pocztą, a wtedy REGON zostanie wydany w ciągu 7 dni od daty otrzymania formularza przez właściwy Urząd Statystyczny.

Kiedy organizacja otrzyma numer REGON, musi jeszcze złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o nadanie numeru identyfikacji podatkowej – NIP.

Kluby obowiązują te same wymogi w zakresie sprawozdawczości co stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Oznacza to, że kluby sportowe muszą prowadzić bieżącą księgowość, a także sporządzać roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i składać je do właściwego Urzędu Skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8.

Klub ze względu na prowadzoną działalność, składki członkowskie, dotacje itp. może posiadać konto bankowe.

Warto pamiętać, że po założeniu rachunku bankowego KS/UKS ma obowiązek zgłosić nr rachunku do Urzędu Skarbowego wypełniając NIP-2 jako zgłoszenie aktualizacyjne.


Gdzie złożyć wniosek?

Masz 3 możliwości:

Szczegóły znajdziesz w artykule Metody dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu


Ile zapłacisz?

10 zł za wydanie decyzji (opłata dotyczy tylko Klubów Sportowych) Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do ewidencji. Dowód  uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji należy załączyć do właściwego wniosku. Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej.


Jak możesz zapłacić?

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie UM i G w Olkuszu
(możliwość zapłaty kartą płatniczą), lub opłaty skarbowej dokonuje się na konto: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Bank Pekao S.A. o/Olkusz
32 1240 2294 1111 0010 2264 9530
tytułem: opłata skarbowa – decyzja

lub w kasie u inkasenta opłaty skarbowej – Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2

Zwolnione z opłaty skarbowej są uczniowskie kluby sportowe, kluby posiadające status organizacji pożytku publicznego, gdy wystąpią z wnioskiem o wydanie decyzji wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.


Ile będziesz czekać?

Wpis uczniowskiego klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji starosty następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 4 ust. 4 ustawy o sporcie). Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Wniosek za pośrednictwem starosty należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.


Ewidencja klubów sportowych

Ewidencję klubów sportowych prowadzi Starostwo Powiatowe. W ewidencji zawarte są następujące informacje:

 1. data wpisu;
 2. numer ewidencyjny;
 3. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;
 4. nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego;
 5. imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
 6. informacje o statucie: data jego uchwalenia, data zmiany statutu;
 7. dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 8. cel działania;
 9. teren działania;
 10. data wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;
 11. inne uwagi.

Ewidencja klubów sportowych

Informacje te muszą być aktualizowane, co pociąga za sobą obowiązek zgłaszania w starostwie każdej zmiany dotyczącej nazwy klubu, statutu klubu, składu władz oraz adresu siedziby. Należy je zgłaszać w terminie 14 dni od chwili zaistnienia, czyli podjęcia stosownej uchwały. Po złożeniu przez klub odpowiedniego wniosku starosta niezwłocznie wprowadza nowe dane do ewidencji.

Za dokonanie zmian w ewidencji prowadzonej przez starostę płaci się 10 zł. za wydanie decyzji administracyjnej. Uczniowskie kluby sportowe nie powinny tej opłaty ponosić.


Wyciąg z ewidencji

Wyciąg z ewidencji klubów to podstawowy dokument, podobnie jak wypis z KRS-u dla stowarzyszeń rejestrowych, dlatego jeden jego egzemplarz powinien być na stałe w klubie. Taki dokument często jest wymagany jako załącznik do wniosków, np. w konkursie ofert.

Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, składany jest przez zarząd klubu do starosty, w którego ewidencji się znajduje.

Wydanie wyciągu z ewidencji jest bezpłatne dla uczniowskich klubów sportowych, natomiast klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, musi ponieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Wydanie kopii takiego zaświadczenie kosztuje 5 zł.


Obowiązki sprawozdawcze klubów sportowych

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych

Każda organizacja, a więc i klub sportowy, i uczniowski klub sportowy, ma obowiązek (na ogół do 31 marca danego roku) sporządzić sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. Ma też obowiązek złożyć deklarację CIT.

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne to informacje o działalności statutowej organizacji. Ma ono na celu pokazać, jakie działania podjęła ona w ciągu roku, służyć też może ich ocenie, ewaluacji.

Kluby sportowe, które działają jako fundacje, co rok muszą przygotować sprawozdanie z działalności merytorycznej. Jego wzór został określony w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Zatwierdzone przez zarząd sprawozdanie należy przesłać do właściwego ministra, wskazanego w statucie klubu (będzie to minister właściwy ze względu na kulturę fizyczną).

Choć stowarzyszenia (w tym także UKS-y i kluby działające w formie stowarzyszeń) nie mają takiego obowiązku, wyraźnie wynikającego z przepi­sów to dobrą praktykę stanowi przygotowanie sprawozdania merytorycznego.

Trzeba pamiętać, że każda organizacja, która ma status organizacji pożytku publicznego (niezależnie od tego, czy jest fundacją, czy stowarzyszeniem), musi co roku sporządzać sprawozdanie merytoryczne i przekazać je do MPiPS.


Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 2023r., poz. 2048),
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020r., poz. 2261),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243. poz. 1449),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r., poz. 2111)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  za pośrednictwem Starosty Olkuskiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Dodatkowe uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Do wpisu klubu do właściwej ewidencji stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. u. z 2023r. poz. 775).

Sprawę wpisu do właściwej ewidencji uznaje się za załatwioną milcząco w sposób
w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeli
w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku właściwemu terytorialnie staroście, organ nie wyda decyzji o wpisie, albo decyzji o odmowie wpisu – art. 4 ust. 4b ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, tel: 32 643 04 14, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp.olkusz.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Panią Angelikę Klimczak, z którą można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2023r. poz. 2048), ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020r. poz. 2216), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w spr. ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243 poz. 1449), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) – in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez czas prowadzenia działalności uczniowskiego klubu sportowego lub Klubu Sportowego działającego w formie stowarzyszenia, nieprowadzącego działalności gospodarczej, oraz na czas wymagany przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa.
 6. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 7. W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
 10. W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Drukuj