Środa, 7-06-2023
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
Logotyp Funduszy Europejskich

Grant 3

Celem grantu jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Cyfrowy Powiat

Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat”. Koncepcja realizacji grantu wpisuje się w cel V osi Rozwoju cyfrowego JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EUw szczególności wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej Powiatu Olkuskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Logotyp Funduszy Europejskich

Granty edukacyjne

Efektem projektu ma być zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania.

Logotyp Funduszy Europejskich

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych

Inwestycja realizowana w ramach projektu polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych, zastosowaniu OZE fotowoltaika oraz modernizacji systemu oświetleniowego których optymalny zakres określono w audycie energetycznym sporządzonym zgodnie z Metodyką sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach RPO WM na lata 2014 2020.

Logotyp Funduszy Europejskich

Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w Powiecie Olkuskim

 

Projekt umożliwi zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz elektroniczne procedowanie dokumentów z nim związanych. W ramach zaplanowanych zadań wdrożone zostaną e-usługi z dziedziny geodezji i kartografii, umożliwiające składanie i realizację wniosków poprzez platformę e-PUAP za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz profili zaufanych. Dzięki realizacji projektu, działalność Powiatu zostanie oparta na nowoczesnych narzędziach z dziedziny ICT, przez co komunikacja oparta na tej technologii stanie się elementem życia codziennego jego mieszkańców.

Kompleksowa termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego

Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych oraz zastosowaniu energii odnawialnej, które mają wpływ na obniżenie aktualnej ilości zużywanej energii cieplnej i mocy cieplnej obiektów, obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz na redukcje emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza.

Menu

Wróć do początku strony