Komisje Radnych

Komisje Rady Powiatu w Olkuszu:

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

Zakres działań Komisji:

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu zajmuje się problemami:

 • strategii rozwoju Powiatu związanej z rozpowszechnianiem materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie, współpracy z mediami,
 • koordynacji i współpracy zagranicznej,
 • powiatowych inwestycji i gospodarki nieruchomościami Powiatu,
 • ładu przestrzennego i architektury,
 • inicjatyw gospodarczych w tym wspierania rozwoju małej przedsiębiorczości w Powiecie, celem obniżenia wskaźnika bezrobocia,
 • analizy lokalnego rynku i opracowań zbiorczych dot. podmiotów gospodarczych,
 • koordynacji działań związanych ze współpracą gospodarczą,
 • rozwiązań układów komunikacyjnych.

2. Współpraca z Komisjami Rady Powiatu w zakresie materialnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Powiatu.

3. Przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu z zakresu promocji i rozwoju Powiatu, w tym dotyczących materialnego rozwoju Powiatu, jego zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gruntami rolnymi i leśnymi.

4. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w pow. zakresie.

5. Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu z zakresu rozwoju i promocji Powiatu.

6. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady Powiatu.

Skład Komisji

1. Piotr Gamrot,
2. Barbara Haberka,
3. Robert Kozłowski - Przewodniczący Komisji,
4. Roman Kwaśniewski,
5. Grzegorz Nocoń,
6. Jacek Piotr Osuch,
7. Wojciech Ozdoba - Wiceprzewodniczący Komisji,
8. Miłosz Pałka,
9. Mirosław Siudyka,
10. Marcin Woźniak.


Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zakres działań Komisji:

1. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady dotyczących ochrony zdrowia i pomocy społecznej, takich jak:

a/Sprawy związane z tworzeniem, przekształcaniem publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadzorowaniem ich działalności,

b/Sprawy udzielanych świadczeń zdrowotnych na obszarze działania Powiatu,

c/Opieki medycznej, socjalnej i prawnej chorego,

d/Promowania zdrowego trybu życia, zdrowego żywienia, wypoczynku itp.,

e/Sprawy opieki i pomocy społecznej, w tym: domów pomocy społecznej, ośrodków i placówek opiekuńczo – wychowawczych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rodzin zastępczych,

f/Sprawy związane z aktywizacją lokalnego rynku pracy – przeciwdziałanie bezrobociu.

2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

3. Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu dotyczących ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

4. Inicjowanie działań zmierzających do realizacji celów zawartych w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

5. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami w zakresie pomocy rodzinie.

Skład Komisji

 • Tomasz Bargieł,
 • Rafał Czeladzki,
 • Piotr Kajda - Wiceprzewodniczący Komisji,
 • Jan Orkisz,
 • Jacek Piotr Osuch,
 • Miłosz Pałka,
 • Bogumił Sobczyk,
 • Zdzisława Szczygieł - Przewodnicząca Komisji.

Komisja ds. Administracji i Porządku Publicznego

Zakres działań Komisji:

 • Sprawy samorządu powiatowego, ładu, bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom oraz przestrzeganie prawa.
 • Sprawy związane z wykonywaniem mandatu radnego w zakresie jego praw i obowiązków.
 • Opracowywanie i interpretacja Statutu Powiatu oraz regulaminów Rady Powiatu jak również proponowanie zmian w tych aktach.
 • Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w ww. zakresie.
 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady Powiatu, w tym projektów uchwał Rady Powiatu.
 • Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu.

Skład Komisji

 • Mirosław Gajdziszewski,
 • Robert Kozłowski - Wiceprzewodniczący Komisji,
 • Mirosław Siudyka,
 • Bogumił Sobczyk,
 • Zdzisława Szczygieł,
 • Kamil Wołek,
 • Marcin Woźniak - Przewodniczący Komisji.

Komisja Rewizyjna

Zakres działań Komisji:

Zakres działania Komisji określa Rozdział 5. Statutu Powiatu Olkuskiego : Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji

 • Piotr Kajda,
 • Wanda Klimek,
 • Jan Orkisz - Przewodniczący Komisji,
 • Andrzej Osuch,
 • Adam Sypień - Wiceprzewodniczący Komisji.

Komisja Budżetowa

Zakres działań Komisji:

 • Opiniowanie projektu budżetu Powiatu na każdy rok budżetowy.
 • Opiniowanie projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd Powiatu z uzasadnieniem za przyjęciem lub odrzuceniem projektów uchwał.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, dotyczących zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
 • Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie wysokości diet i ryczałtów dla radnych oraz wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu.
 • Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwały budżetowej.
 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady Powiatu.

Skład Komisji

 • Pan Tomasz Bargieł,
 • Pan Piotr Gamrot,
 • Pan Piotr Grysak,
 • Pani Barbara Haberka,
 • Pani Wanda Klimek,
 • Pan Grzegorz Nocoń - Przewodniczący Komisji,
 • Pan Bogumił Sobczyk,
 • Pan Józef Stach - Wiceprzewodniczący Komisji,
 • Pan Kamil Wołek.

Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Sportu i Turystyki

Zakres działań Komisji:

 • Sprawy organizacji szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych i publicznych szkół podstawowych specjalnych, placówek oświatowo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechniania i organizacji kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związkami sportowymi.
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, z Wydziałem Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Kuratorium Oświaty i zgodnie z tym preferowanie kierunków kształcenia absolwentów szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych.
 • Inicjowanie prac inwestycyjnych i remontowych we wszystkich szkołach i palcówkach oświatowych.
 • Analiza warunków pracy, wychowania i wypoczynku młodzieży oraz występowanie z odpowiednimi inicjatywami.
 • Inicjowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony dóbr kultury.
 • Funkcjonowanie i rozwój placówek upowszechniania kultury oraz promocja wszystkich dziedzin kultury i rozrywki.
 • Opiniowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie działania Powiatu.
 • Popularyzacja sportu masowego i turystyki w Powiecie.
 • Przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu z zakresu ww. spraw.
 • Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.
 • Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu z zakresu edukacji, kultury i kultury fizycznej.
 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady Powiatu.

Skład Komisji

 • Rafał Czeladzki,
 • Piotr Gamrot,
 • Wanda Klimek - Przewodnicząca Komisji,
 • Robert Kozłowski,
 • Roman Kwaśniewski,
 • Wojciech Ozdoba,
 • Miłosz Pałka,
 • Mirosław Siudyka - Wiceprzewodniczący Komisji.

Komisja ds. Ochrony Środowiska

Zakres działań Komisji:

 • Sprawy związane z realizacją zadań wynikających z zakresu ochrony gruntów rolnych, prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.
 • Opiniowanie programów gospodarczych, projektów uchwał w zakresie dot. ww. zadań.
 • Sprawy związane z restrukturyzacją rolnictwa, opiniowanie projektów inwestycyjnych i remontowych zlokalizowanych na terenach wiejskich.
 • Sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych, rekultywacji i prowadzenia polityki informacyjnej celem tworzenia warunków ochrony środowiska.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej.
 • Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą z ww. zakresu.
 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady Powiatu.
 • Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, dotyczących ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej.

Skład Komisji

 • Tomasz Bargieł,
 • Rafał Czeladzki,
 • Mirosław Gajdziszewski,
 • Piotr Grysak - Przewodniczący Komisji,
 • Roman Kwaśniewski,
 • Andrzej Osuch,
 • Wojciech Ozdoba - Wiceprzewodniczący Komisji,
 • Miłosz Pałka,
 • Józef Stach,
 • Kamil Wołek,
 • Marcin Woźniak.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania Komisji określa Rozdział 6. Statutu Powiatu Olkuskiego : Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Skład Komisji

 • Piotr Grysak,
 • Piotr Kajda - Wiceprzewodniczący Komisji,
 • Grzegorz Nocoń,
 • Andrzej Osuch,
 • Adam Sypień - Przewodniczący Komisji.

 


Drukuj