Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Kto chce założyć i prowadzić niepubliczną szkołę lub placówkę? Nie wie, jak uzyskać wpis do ewidencji? Wyjaśniamy jak to zrobić:

Kto może złożyć wniosek?

 • Osoby prawne tj. Przedsiębiorstwa Państwowe, Stowarzyszenia, organizacje Społeczne, Samorząd gospodarczy i Zawodowy, Organizacje Związkowe, Organizacje Wyznaniowe, Wyższe Szkoły Niepaństwowe, Spółki Prawa Handlowego, Fundacje, Wyższe Szkoły Państwowe,
 • Osoby fizyczne (każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych – pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona.
 • Osoby te zwane są organami prowadzącymi. 

Kiedy złożyć wniosek?

Nie później niż na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności przez placówkę oświatową.

Co musisz przygotować?

 1. Aby złożyć wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
      należy:
 2. Wniosek i załączniki muszą zawierać:
  • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby (w przypadku osoby prawnej wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego),
  • statut szkoły lub placówki,
  • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły/placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego,
  • dane dotyczące kwalifikacji kadry pedagogicznej i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia,
  • wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidziane oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • opinię właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić placówka,
  • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w:
   • art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną,
   • art. 14 ust. 4 - w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia publicznej szkoły artystycznej,
  • dane niezbędne do wpisania szkoły/placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

UWAGA: Szkoła niepubliczna  może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia –  także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. Szkoła niepubliczna  prowadząca kształcenie zawodowe, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi również opinię wojewódzkiej rady rynku Niepubliczna placówka albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, mogą zostać wpisane do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę albo centrum do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu warunków,
o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2.pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Co musisz zrobić?

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji: Co musisz przygotować,
 2. Pobierz i wypełnij wzory pism:
 3. Złóż wniosek do Starosty o wpis do ewidencji (Kancelaria Ogólna).

Gdzie złożyć wniosek?

Masz 3 możliwości:

Szczegóły znajdziesz w artykule Metody dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Ile zapłacisz?

Opłat nie pobiera się

Ile będziesz czekać?

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni pod warunkiem złożenia kompletnych i poprawnych merytorycznie dokumentów. W przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, obowiązują terminy określone
w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej przysługuje odwołanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Olkuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, tel: 32 643 04 14, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp.olkusz.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Panią Angelikę Klimczak, z którą można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej a dot. wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez czas prowadzenia działalności szkół niepublicznych lub placówek oświatowych, oraz na czas wymagany przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa.
 6. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 7. W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
 10. W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę.

Drukuj