Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”

Wykonawcą Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031” był zespół firmy ALBEKO z siedzibą w Opolu pod kierunkiem mgr inż. Beaty Podgórskiej.

 Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 ust.1 oraz art. 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 - tekst jednolity ze zm.). Przepisy tej ustawy zobowiązują organ opracowujący projekt Programu Ochrony Środowiska (POŚ) dla Powiatu Olkuskiego na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społecznym.

Prognoza wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Programu Ochrony Środowiska i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.


Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”


Drukuj