Konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego"

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego”.

I. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów, który zorganizuje i przeprowadzi w roku 2023 (w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w gminach) program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom grupy C, A, W-135, Y dzieci dwuletnich (z rocznika 2021) zameldowanych na terenie Powiatu Olkuskiego w liczbie nie większej niż: 677 z uwzględnieniem rekomendacji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski.

Łączny koszt realizacji programu przy współfinansowaniu gmin nie przekroczy 125 245,00  PLN.

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz.

II. W konkursie mogą wziąć udział:

Świadczeniodawcy określeni w art. 5 pkt 41 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 2561 z późn. zm).

III. Zakres realizacji programu polityki zdrowotnej

Zakres świadczeń w ramach programu obejmuje:

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej – tj. imienne zaproszenia do rodziców/opiekunów dzieci dwuletnich

Zakup szczepionek

Sporządzenie sprawozdania z realizacji programu

IV. Termin realizacji programu

Realizacja programu planowana jest od maja do 10 listopada 2023 r.

V. Wymagania stawiane realizatorowi programu polityki zdrowotnej

1. Szczepienie ma być wykonane w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, w której dziecko jest zadeklarowane do lekarza rodzinnego i jest zameldowane w jednej z gmin biorących udział w programie

2. Cena za wykonanie jednostkowego świadczenia wraz z usługą wykonania szczepienia nie może być wyższa niż 185 zł brutto.

3. Realizator zapewni dostęp do świadczeń co najmniej 2 razy w tygodniu w tym jeden raz w godzinach popołudniowych.

4. Realizator będzie pełnił nadzór nad wykonywaniem świadczeń, które mają być udzielane z zachowaniem najwyższej staranności.

VI.  Sprawozdanie

Realizator sporządzi końcowe sprawozdanie z realizacji programu. Realizator zobowiązany jest przedstawić liczbę wykonanych szczepień przeciw meningokokom wraz z wykazem dzieci zaszczepionych z poszczególnych gmin, tj. Bolesławia, Bukowna, Klucz, Olkusza, Wolbromia
i Trzyciąża.

VII.      Sposób przygotowania ofert

1. Ofertę konkursową na wybór realizatora „Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego” w roku 2023, należy sporządzić na formularzu ofert, wg. Wzoru określonego w Załączniku do niniejszego ogłoszenia, wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki.

2. Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu (www.sp.olkusz.pl) lub otrzymać w Wydziale Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2,  w godzinach pracy Urzędu.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela/li oferenta upoważnionego/nich do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

5. Do oferty należy dołączyć:

a) Krótki opis realizacji programu wraz z harmonogramem zaplanowanych działań

b) Odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień- stosowne upoważnienia udzielone tym organom,

c) Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,

d) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
f) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą oraz zadanie to nie będzie finansowane z innych źródeł.

6. Wszelkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia oferenta muszą być podpisane przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.

7. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu jako załącznika, powyższa kopia musi być potwierdzona na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez osobę podpisującą ofertę, z użyciem stosownej formuły potwierdzającej zgodność dokumentu z oryginałem.

8. W przypadku złożenia dokumentu w formie wydruku komputerowego musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

9. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/-y podpisującą/-ce ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.

10. Wszystkie pola formularza oferty muszą być czytelnie wypełnione.

11. Jeżeli osoby składające podpis na ofercie lub załączonych do oferty dokumentach nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem
i nazwiskiem wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie; kopertę należy opatrzyć następującą adnotacją:

adresat: Zarząd Powiatu w Olkuszu ul. Mickiewicza 2 , 32-300 Olkusz
„Oferta na konkurs dotycząca wyboru realizatora Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom  dzieci  zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego”.

nazwa i adres oferenta.

VIII.  Informacje dotyczące finansowania świadczeń w ramach programu polityki zdrowotnej:

1. Oferent przedstawia w ofercie cenę jednostkową brutto za realizację pełnego zakresu świadczeń. Cena wskazana w ofercie nie podlega zmianom w trakcie realizacji programu, chyba, że zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie warunków konkursu.

2. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

IX.  Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Zarządu Powiatu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 lub przesłać na adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2 ,
32-300 Olkusz.

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 14.04.2023 r. o godz.15.00
W przypadku przesłania oferty pocztą o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

3. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w pkt 2 nie będą objęte niniejszym konkursem ofert i pozostają bez rozpatrzenia.

4. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 21 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

X.  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Olkuszu. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 121/13/2023
z dnia 22 marca 2023 r.

2. Do konkursu zostają zakwalifikowane oferty spełniające wymogi formalne.

3. Oferta spełnia wymogi formalne jeżeli jest kompletna i prawidłowo sporządzona –
z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Oferta jest kompletna jeżeli wypełnione zostały wszystkie pola formularza oferty oraz do oferty załączone zostały wszystkie wymagane załączniki. Załączniki stanowią integralną część oferty. Oferty niekompletne i/lub wypełnione nieprawidłowo zostaną odrzucone z przyczyn formalnych - z zastrzeżeniem możliwości uzupełnienia oferty i/lub złożenia wyjaśnień do oferty, zgodnie  z postanowieniami Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

4. Oferty niezgodne z przedmiotem konkursu lub złożone na formularzu niezgodnym ze wzorem określonym w Załączniku do niniejszego Ogłoszenia lub złożone przez podmioty nieuprawnione, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

5. Komisja po dokonaniu oceny formalnej bierze pod uwagę najniższą cenę.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż 1 oferty na realizatora programu polityki zdrowotnej.

7. Komisja Konkursowa przygotowuje propozycję wyboru ofert i przedkłada Zarządowi Powiatu.

8. Zarząd Powiatu w Olkuszu dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert, od którego przysługuje skarga do WSA w Krakowie.

9. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

XI.    Postanowienia końcowe:

1. Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego będzie realizowany do 10 listopada 2023r.

2. W trakcie realizacji programu Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji programu w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia realizacji „Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci  zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego” w roku 2023, ze względu na stan niebezpieczeństwa spowodowany przez wirusa COVID- 19 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem powodujący, że realizacja programu będzie niemożliwa bądź nadmiernie utrudniona lub może powodować dla wielu osób zagrożenie ich życia i zdrowia lub stanowić inne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia realizacji „Programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci  zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego” w sytuacji, gdy szczepienia przeciw meningokokom dla grupy adresatów ww. programu zostaną włączone do szczepień obowiązkowych finansowanych ze środków ministra właściwego ds. zdrowia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych.


 Więcej na stronie BIP


Załączniki:

Regulamin Komisji Konkursowej

Oferta Konkursowa


Drukuj