UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Kto może złożyć wniosek

Nauczyciel kontraktowy, który przepracował w szkole co najmniej 2 lata od nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i odbył staż zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela oraz złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


 

Kiedy złożyć wniosek

 1. Do dnia 30 czerwca danego roku,
 2. Do dnia 31 października danego roku,
 3. Gdy staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności nauczyciela kontraktowego w pracy, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego składa się w roku uzyskania pozytywnej oceny pracy. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z przyczyn o których mowa w art. 9d ust. 5 i 5a Karty Nauczyciela, gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

Co musisz przygotować

 1. Wniosek o podjęcie postępowania – pobierz wzór i wypełnij,
 2. Do wniosku dołącza się:
  1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kopię aktu nadania nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  2. zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki o: - pobierz, wypełnia dyrektor wg załączonego wzoru,
   • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
   • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
   • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ist. 5 i 5aoraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
  3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  4. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

Co musisz zrobić

 1. Złóż wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami do Starosty Olkuskiego.
 2. W przypadku niespełnienia wymagań formalnych wniosku lub dokumentacji, organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela w terminie 14 dni. Nie usunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 3. Czekasz na powiadomienie o terminie i miejscu egzaminu na co najmniej 7 dni prze dniem posiedzenia Komisji egzaminacyjnej.

 

Gdzie złożyć wniosek

Masz 3 możliwości:

Szczegóły znajdziesz w artykule Metody dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu


 

Ile zapłacisz

Bez opłat.


 

Ile będziesz czekać?

Wynik egzaminu jest podstawą wydania decyzji o awansie zawodowym. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji – aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub odmową nadania stopnia awansu zawodowego.

Nauczycielowi kontraktowemu, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego do dnia 30 czerwca danego roku, Starosta wydaje Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
Nauczycielowi kontraktowemu, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego do dnia 31 października danego roku, Starosta wydaje Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.


 

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (Dz. U. z 2020r. poz. 2200)

 

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Olkuskiego.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


 

Dodatkowe uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, tel: 32 643 04 14, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp.olkusz.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Panią Angelikę Klimczak, z którą można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020r. poz. 2200.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie oświaty (Dz U. z 2022r. poz. 868).
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez czas postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz na czas wymagany przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa.
 6. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 7. W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
 10. W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę.

 

Wnioski do pobrania

 

 


Drukuj