UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


 

Kto może złożyć wniosek

Nauczyciele posiadający status nauczyciela początkującego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wg nowych przepisów od 1 września 2022r. zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Olkuski oraz nauczyciele kontraktowi, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wg przepisów dotychczasowych, zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Olkuski.

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli):

 1. nauczyciele zatrudniani w szkole począwszy od 1 września 2022r.,
 2. nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego,
 3. nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego lecz do 31 sierpnia 2027r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów:

 • posiada status nauczyciela początkującego (nie jest to stopień awansu zawodowego);
 • odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy;
 • w okresie odbywania przygotowania do zawodu ma przydzielonego mentora;
 • w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu jego praca podlega ocenie zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie oceny pracy według określonych w nim szczegółowych kryteriów. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu jest jednym
  z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokona oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;
 • w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciel prowadzi zajęcia
  w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Komisja wydaje opinię o przeprowadzonych zajęciach. Uzyskanie pozytywnej opinii jest jednym
  z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego;
 • tak jak obecnie przystępuje do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Rozwiązanie przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów, którzy pracowali
w szkole przed 1 września 2022 r.

Nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni,
z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze:

 • 3 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata,
 • 2 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 2 lata.

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego. lecz do tego dnia nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

 • odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, w trakcie którego ma przydzielonego opiekuna stażu;
 • opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie
  z jego realizacji, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
 • może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

 • w przypadku nauczycieli, którzy przed 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, skraca się o rok;
 • w przypadku nauczycieli, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Przykładowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, którzy nie mają przerw w zatrudnieniu lub przerw w świadczeniu pracy, a staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęli lub rozpoczną w roku szkolnym, w którym nabędą uprawnienia do rozpoczęcia tego stażu:

Naucz. zatrudnieni w kolejnych latach

Naucz. zatrudnieni

w roku szkolnym 2016/2017

Naucz. zatrudnieni

w roku szkolnym 2017/2018

Naucz. zatrudnieni

w roku szkolnym 2018/2019 (którzy uzyskali st. nauczyciela kontrakt. do 14.09.2019 r.)

Naucz. zatrudnieni

w roku szkolnym 2019/2020
i w 2018/2019, którzy uzyskali st. nauczyciela kontrakt. po 14.09.2019 r.

Naucz. zatrudnieni

w r. szkol. 2020 /2021

Naucz. zatrudnieni

w r. szkol. 2021
/2022

Rok szkolny rozpoczęcia stażu na st. nauczyciela mian.

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

Wymiar odbywanego stażu (standard. wymiar stażu lub skrócony
w okresie przejść.

2 lata i 9 miesięcy

2 lata i 9 miesięcy

rok i 9 miesięcy*

rok i 9 miesięcy

9 miesięcy dla rocznika 2018/2019

rok i 9 miesięcy

rok i 9 miesięcy

Liczba lat pracy, po których n-l może uzyskać st. nauczyciela mian.

6

6

5

5

5

5

Możliwy termin egzaminu

2022 r.

2023 r.

2023 r.

2024 r.
2023 r. dla rocznika 2018/2019

2025 r.

2026 r.

*Nauczyciel musi zmodyfikować plan rozwoju zawodowego

 

 


 

 

Kiedy złożyć wniosek

 1. Do dnia 30 czerwca danego roku,
 2. Do dnia 31 października danego roku.

 

 

Co musisz przygotować

 1. Wniosek o podjęcie postępowania – pobierz wzór i wypełnij,
 2. Do wniosku nauczyciel początkujący zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela (Dz. U. z 2022r. poz. 1914) dołącza załączniki:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
        poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
  • kopię karty oceny pracy zawierającą ocenę poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
  • kopię pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 1. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające:
  a) informację o odbyciu przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela,
  b) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 2 ustawy, odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy – także informację o przyczynie skrócenia wymiaru przygotowania do zawodu nauczyciela,
  c) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 4 ustawy, odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy – także informację o wyrażeniu przez dyrektora szkoły zgody na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze wraz ze wskazaniem przyczyny skrócenia wymiaru tego przygotowania,
  d) w przypadkach, o których mowa w art. 9fa ust. 11 i 13 oraz art. 9g ust. 7b ustawy – także informację o odbyciu przez nauczyciela dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela.
 2. Do wniosku nauczyciel kontraktowy zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela (Dz. U. z 2020r. poz. 2200) dołącza załączniki:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kopię aktu nadania nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki o: - pobierz, wypełnia dyrektor wg załączonego wzoru,
 1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
 2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
 3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ist. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

Co musisz zrobić?

 1. Złóż wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami do Starosty Olkuskiego.
 2. W przypadku niespełnienia wymagań formalnych wniosku lub dokumentacji, organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela w terminie 14 dni. Nie usunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 3. Czekasz na powiadomienie o terminie i miejscu egzaminu na co najmniej 7 dni prze dniem posiedzenia Komisji egzaminacyjnej.

 


 

 

Gdzie złożyć wniosek

Masz 3 możliwości:

Szczegóły znajdziesz w artykule Metody dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu

 


 

 

Ile zapłacisz

Bez opłat.


 

 

Ile będziesz czekać?

Wynik egzaminu jest podstawą wydania decyzji o awansie zawodowym. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji – aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub odmową nadania stopnia awansu zawodowego.

Nauczycielowi, który złoży wniosek o podjęcie postępowania  egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego do dnia 30 czerwca danego roku, Starosta wydaje Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, którą zainteresowany odbiera osobiście.

Nauczycielowi, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego do dnia 31 października danego roku, Starosta wydaje Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, którą zainteresowany odbiera osobiście.

 


 

 

Podstawy prawne

 •  ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762 ze zm.),

 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1730),

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020r. poz. 2200),

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2022r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020r. poz. 2200),

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2597),U

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.),


 

 

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  za pośrednictwem Starosty Olkuskiego.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


 

 

Dodatkowe uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, tel: 32 643 04 14, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp.olkusz.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Panią Angelikę Klimczak, z którą można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020r. poz. 2200.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze ), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie oświaty (Dz U. z 2022r. poz. 868).
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez czas postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz na czas wymagany przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa.
 6. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 7. W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
 10. W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw.

Podpis: .......................................................................

 


 

 

Wnioski do pobrania

 

 


Drukuj