Zawiadomienie, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji uznającej rekultywację za zakończoną przez nadanie gruntom wartości użytkowych na powierzchni łącznej ok. 2,2452 ha na obiekcie Pole I - Wykop 3c1

Zgodnie z art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. Z 2023r. poz. 775 z późn. zm./ w związku z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych /t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2409/, Starosta Olkuski zawiadamia

strony postępowania, informuje i podaje do publicznej wiadomości, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji uznającej rekultywację za zakończoną przez nadanie gruntom wartości użytkowych na powierzchni 2,2452 ha w skład której wchodzą wymienione działki Pola – Wkop 3c1, w granicach administracyjnych Miasta Bukowno część oddziału nr 28 Chrzanów stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 1974, 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035/2, 2040, 2044, 2048, 2053/1, 2053/2, 2058, 2063, 2068, 2074, 2080, 2086, 2092, 2098, 2106, 2113, 2118, 2125, 2132/1, 2310, 2314, 2318/1, 2318/2, 2322, 2327, 2333, 2335/2, 2339, 2344, 2349, 2355, 2361, 2368, 2374, 2380, 2386, 2391, 2493, 2490/5, obręb ewidencyjny Bukowno Stare, z wniosku DB Cargo Polska S.A. ul. Wolności 337,41-800 Zabrze.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

W związku z powyższym Starosta Olkuski informuje strony postępowania, że mogą
w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentami w przedmiotowej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
ul. Mickiewicza 2 pok. 109, w poniedziałek w godzinach 7.00-17.00 wtorek-piątek
7.00-15.00, tel. (0-32) 647-66-10.

Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 KPA po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie uważa się za doręczone.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały.

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Stronami postępowania są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.


Drukuj