Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10/ od - Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie.

Powiadomienie


Drukuj