Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności (po 16 roku życia)

Usługi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Odsłony: 2201

Uważasz, że jesteś osobą niepełnosprawną i masz więcej niż 16 lat? Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Sprawdź, jak to zrobić.

Czym jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Kto może uzyskać

Kto składa dokumenty

Co musisz przygotować

Co musisz zrobić

Kiedy składasz dokumenty

Gdzie składasz dokumenty

Ile zapłacisz

Ile będziesz czekać

Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem

Stopnie niepełnosprawności

Podstawa prawna


Czym jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Jest formalnym potwierdzeniem, że jesteś osobą niepełnosprawną. Na jego podstawie możesz starać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia. 

Na przykład możesz: 

Jeśli uzyskasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – pamiętaj, że nie dostaniesz świadczeń, ulg i uprawnień automatycznie. Często musisz spełnić dodatkowe warunki.

Dowiedz się więcej na przykład:


Kto może uzyskać

Każdy, kto spełnia poniższe warunki:

To, że spełniasz te warunki, nie oznacza, że automatycznie dostaniesz orzeczenie. Skład orzekający musi zbadać zakres twoich ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.


Kto składa dokumenty


Co musisz przygotować

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • zaświadczenie lekarskie o twoim stanie zdrowia. Zanieś zaświadczenie do lekarza, u którego się leczysz i poproś, żeby je wypełnił. Jest ono ważne 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy lekarz je wypełni,
 • dokumenty, które potwierdzają twój stan zdrowia:
  • dokumentację medyczną – na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności – jeśli takie masz. Na przykład opinia psychologiczno-pedagogiczna.

Pobierz i wypełnij druki potrzebne do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności (po 16 roku życia) lub weź je w Powiatowym Zespole ds. Orzekania w Olkuszu

Jeśli chcesz dostać legitymację osoby niepełnosprawnej, przygotuj dodatkowo:

 • wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – weź w Powiatowym Zespole ds. Orzekania w Olkuszu o niepełnosprawności albo pobierz ze strony internetowej – otwórz plik w nowym oknie
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • twoje aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm × 45 mm.
 • Jeśli chcesz wziąć ksero dokumentów  weź też ze sobą oryginały do wglądu.


Co musisz zrobić

 1. Przygotuj wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i druk zaświadczenia lekarskiego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 2. Idź na wizytę do lekarza specjalisty lub POZ, u którego się leczysz. Poproś, żeby wypełnił zaświadczenie o twoim stanie zdrowia.
 3. Wypełnij wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności - otwórz plik w nowym oknie.
 4. Zbierz pozostałe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 5. Złóż wniosek i dokumenty w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pamiętaj, że zaświadczenie lekarskie jest ważne tylko 30 dni od dnia wystawienia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
 6. Czekaj na pismo z informacją o terminie posiedzenia składu orzekającego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać. Udział w posiedzeniu jest obowiązkowy (chyba, że lekarz zdecyduje inaczej) — informacje o wyjątku od tej reguły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 7. Idź na posiedzenie w wyznaczonym terminie. Skład orzekający zbada cię i ustali zakres twoich ograniczeń oraz stopień niepełnosprawności.
 8. Czekaj na orzeczenie – szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać. Dostaniesz orzeczenie o:
  • lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • niezaliczeniu do żadnego ze stopni niepełnosprawności,
  • odmowie zmiany już prawomocnego orzeczenia. 
  Możesz je dostać na stałe albo na określony czas (skład orzekający oceni, czy i w jakim stopniu może się poprawić twoja zdolność do prawidłowego funkcjonowania).
 9. Jeśli orzeczenie stanie się prawomocne (minie 14 dni od odbioru orzeczenia) – możesz złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty. Dzięki takiej legitymacji możesz korzystać z ulg i uprawnień.

Orzeczenie prawomocne to orzeczenie:

 • od którego nikt w ciągu 14 dni od jego odbioru lub dostarczenia drogą pocztową nie wniósł odwołania
 • co do którego zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania,
 • wydane na podstawie wyroku sądu, który nie został zaskarżony.

Kiedy składasz dokumenty

 • w dowolnym momencie – jeśli składasz wniosek pierwszy raz,
 • najwcześniej 30 dni przed końcem ważności orzeczenia – jeśli masz już orzeczenie i kończy się czas, na jaki zostało wydane.

Gdzie składasz dokumenty

O wydanie orzeczenia

W powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w twoim miejscu:

 • stałego pobytu,
 • pobytu – jeśli jesteś:
  • poza miejscem pobytu dłużej niż 2 miesiące (na przykład w szpitalu albo u rodziny),
  • osobą bezdomną,
  • w zakładzie karnym albo poprawczym,
  • w domu pomocy społecznej albo ośrodku wsparcia.

Sprawdź adres Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu

O wydanie legitymacji

W urzędzie miasta albo starostwie powiatowym w twoim miejscu zamieszkania. Jeżeli jesteś mieszkańcem powiatu olkuskiego dokumenty złóż w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu.

Sprawdź adres Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu


Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.


Ile będziesz czekać

Na posiedzenie

Pismo z informacją o terminie posiedzenia dostaniesz:

 • w ciągu miesiąca od  złożenia wniosku,
 • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku, jeśli okaże się, że twoja sprawa jest bardzo skomplikowana (np.: wymaga uzupełnienia dokumentacji medycznej) i zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie potrzebował więcej czasu na jej rozpatrzenie. Zespół uprzedzi cię wcześniej, że termin będzie dłuższy i wyjaśni dlaczego.

Informację o terminie posiedzenia składu orzekającego dostaniesz do 7 dni kalendarzowych przed posiedzeniem. Informację tą przekaże ci zespół do spraw orzekania listownie, telefonicznie lub mailowo. Pamiętaj, że jeżeli lekarz orzekający nie stwierdzi inaczej, udział w posiedzeniu jest obowiązkowy.

Jeśli nie możesz pojawić się na posiedzeniu (na przykład ze względu na chorobę albo nagły wypadek):

 • zespół wyznaczy nowy termin posiedzenia – jeśli usprawiedliwisz swoją nieobecność w ciągu 14 dni od dnia, w którym miało być posiedzenie, 
 • zespół nie rozpatrzy twojej sprawy – jeśli nie usprawiedliwisz swojej nieobecności.

Jeśli twoje dziecko nie może podróżować ze względu na swój stan zdrowia – poproś lekarza dziecka o zaświadczenie, które to potwierdzi. Na jego podstawie zespół może stwierdzić, że przedstawione dokumenty są wystarczające – wtedy wyda orzeczenie bez badania (zaocznie).

Na orzeczenie

Orzeczenie dostaniesz do 14 dni kalendarzowych od posiedzenia. Możesz je dostać:

 • pocztą na adres, który wpiszesz we wniosku,
 • w zespole – jeśli chcesz odebrać osobiście w Powiatowym Zespole ds. Orzekania w Olkuszu. Poinformuj o tym zespół zanim wyśle orzeczenie pocztą, na przykład w dniu posiedzenia.

Zespół zapozna się z całą dokumentacją. Jeśli okaże się, że brakuje jakiegoś dokumentu – pisemnie poprosi cię o uzupełnienie i poda termin, do którego musisz to zrobić. Jeśli nie uzupełnisz dokumentacji – zespół nie wyda orzeczenia (pozostawi sprawę bez rozpoznania). Jeśli w dokumentach będą sprzeczne informacje – możesz dodatkowo dostać skierowanie na specjalistyczne badania do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Takie badania są bezpłatne. Może cię też poprosić o wykonanie innych badań we własnym zakresie i dostarczenie wyników.


Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem

Możesz odwołać się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Odwołanie zaadresuj do wojewódzkiego zespołu, ale złóż w powiatowym zespole. Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania orzeczenia. 

Jeśli nie zgodzisz się też z orzeczeniem wojewódzkiego zespołu – możesz odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie zaadresuj do sądu, ale złóż w wojewódzkim zespole. Masz na to miesiąc od otrzymania orzeczenia wojewódzkiego zespołu. 


Stopnie niepełnosprawności

Są trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. Znaczny. Możesz go dostać, jeśli spełnisz poniższe warunki:
  • przez swój stan zdrowia jesteś osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebujesz przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia,
  • nie możesz samodzielnie funkcjonować i jesteś osobą całkowicie zależną od opieki innych osób przez więcej niż 12 miesięcy (na przykład wymagasz pielęgnacji, karmienia, mycia).
 2. Umiarkowany. Możesz go dostać, jeśli spełnisz poniższe warunki:
  • przez swój stan zdrowia jesteś osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebujesz przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia,
  • potrzebujesz czasowej albo częściowej pomocy innych osób przez więcej niż 12 miesięcy.
 3. Lekki. Możesz go dostać, jeśli spełnisz poniższe warunki:
  • przez swój stan zdrowia masz duże ograniczenia w funkcjonowaniu i możesz pracować tylko częściowo, na przykład na pół etatu,
  • masz problemy w codziennych czynnościach i potrzebujesz urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu – na przykład protezy, implantu ślimakowego, osobistej pompy insulinowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2018 r. poz. 511 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity — Dz.U. z 2020 r. poz. 426)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. nr 250, poz. 1875)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
Drukuj