Komisje Radnych

Rada powiatu Odsłony: 7259

Komisje Rady Powiatu w Olkuszu:

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

Zakres działań Komisji:

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu zajmuje się problemami:

2. Współpraca z Komisjami Rady Powiatu w zakresie materialnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Powiatu.

3. Przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu z zakresu promocji i rozwoju Powiatu, w tym dotyczących materialnego rozwoju Powiatu, jego zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gruntami rolnymi i leśnymi.

4. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w pow. zakresie.

5. Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu z zakresu rozwoju i promocji Powiatu.

6. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady Powiatu.

Skład Komisji

1. Piotr Gamrot,
2. Barbara Haberka,
3. Robert Kozłowski - Przewodniczący Komisji,
4. Roman Kwaśniewski,
5. Grzegorz Nocoń,
6. Jacek Piotr Osuch,
7. Wojciech Ozdoba - Wiceprzewodniczący Komisji,
8. Miłosz Pałka,
9. Mirosław Siudyka,
10. Marcin Woźniak.


Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zakres działań Komisji:

1. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje Rady dotyczących ochrony zdrowia i pomocy społecznej, takich jak:

a/Sprawy związane z tworzeniem, przekształcaniem publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadzorowaniem ich działalności,

b/Sprawy udzielanych świadczeń zdrowotnych na obszarze działania Powiatu,

c/Opieki medycznej, socjalnej i prawnej chorego,

d/Promowania zdrowego trybu życia, zdrowego żywienia, wypoczynku itp.,

e/Sprawy opieki i pomocy społecznej, w tym: domów pomocy społecznej, ośrodków i placówek opiekuńczo – wychowawczych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rodzin zastępczych,

f/Sprawy związane z aktywizacją lokalnego rynku pracy – przeciwdziałanie bezrobociu.

2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

3. Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu dotyczących ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

4. Inicjowanie działań zmierzających do realizacji celów zawartych w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

5. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami w zakresie pomocy rodzinie.

Skład Komisji


Komisja ds. Administracji i Porządku Publicznego

Zakres działań Komisji:

Skład Komisji


Komisja Rewizyjna

Zakres działań Komisji:

Zakres działania Komisji określa Rozdział 5. Statutu Powiatu Olkuskiego : Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji


Komisja Budżetowa

Zakres działań Komisji:

Skład Komisji


Komisja ds. Edukacji i Kultury oraz Sportu i Turystyki

Zakres działań Komisji:

Skład Komisji


Komisja ds. Ochrony Środowiska

Zakres działań Komisji:

Skład Komisji


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania Komisji określa Rozdział 6. Statutu Powiatu Olkuskiego : Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Skład Komisji

 

Drukuj