Baza Instytucji Publicznych i Niepublicznych udzielających pomocy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Baza Instytucji Publicznych i Niepublicznych udzielających pomocy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest adresowana do osób poszukujących specjalistycznego wsparcia zarówno stosujących zachowania agresywne czy doświadczających przemocy, jak i do pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Można tu znaleźć m.in. bazę danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; bazę podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy.

Treści te zawierają istotne informacje przydatne z uwagi na prowadzoną specjalistyczną działalność pomocową świadczoną przez szereg instytucji.

Zachęcamy również osoby zainteresowane do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.


  1. Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2022 r.
  2. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2022 r.
  3. Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 2022 r.
  4. Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2022 r.
  5. Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego 2022 r. - MAŁOPOLSKA
  6. Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia – stan na 1 czerwca 2022 r.
  7. Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na luty 2022 r. - MAŁOPOLSKA
  8. Zakres oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie

Drukuj