Logotypy Funduszy UE, Małopolski, Flagi UE i PL

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych

Inwestycja realizowana w ramach projektu polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych, zastosowaniu OZE fotowoltaika oraz modernizacji systemu oświetleniowego których optymalny zakres określono w audycie energetycznym sporządzonym zgodnie z Metodyką sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach RPO WM na lata 2014 2020.

PROJEKT:

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych

PROGRAM:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR.

Wnioskodawca i Beneficjent bezpośredni projektu: Powiat Olkuski
Realizator projektu: Starostwo Powiatowe w Olkuszu
 
Nr projektu: RPMP.04.03.02-12-0211/20
Okres realizacji Projektu w latach: 2020-2022
 
Całkowita wartość Projektu: 5 150 293,38 PLN
Dofinansowanie Projektu ze środków UE: 3 029 159,53 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 5 048 599,32 PLN
Całkowite koszty niekwalifikowane: 2 055 517,89 PLN
Wkład własny Beneficjenta: 2 121 133,85 PLN

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje budynek IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Zakres prac w projekcie obejmuje:

  • Koszty przygotowawcze: inwentaryzacja ornitologiczna,
  • Termomodernizacje budynku szkoły: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów: wentylowanego, niewentylowanego, pełnego wymiana pozostałych starych okien i drzwi zewn. kompleksowa wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wymiana wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne montaż systemu fotowoltaicznego do produkcji en. elektrycznej na potrzeby własne
  • Nadzór nad inwestycją: inspektor nadzoru.
  • Koszty pośrednie: m.in. koszty promocji, koszty obsługi administracyjno-biurowej, itp.

Drukuj