Dłonie otaczające drewniane figurki ludzi

Stowarzyszenia Zwykłe

Sprawdź jakie stowarzyszenia zwykłe działają w Powiecie Olkuskim. Dowiedz się jak założyć takie stowarzyszenie.

Stowarzyszenia wpisane do ewidencji Starosty Olkuskiego:


Dowiedz się więcej


Stowarzyszenie Activ Sport

Data wpisu do ewidencji 06.12.2018
Cel działania  Promocja sportu i aktywności fizycznej
Teren działania

 Rzeczpospolita Polska

Środki działania

 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • organizację imprez sportowych
 • organizację treningów
 • prowadzenie strony o tematyce sportowej
Adres siedziby  ul. Boczna 6b, 32-340 Wolbrom
Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd w składzie

 1. Robert Stępień - Zastępca Prezesa Zarządu
 2. Agnieszka Walczak - Skarbnik
 3. Robert Skomro - Prezes Zarządu
Organ kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie posiada organ kontroli wewnętrznej – Komisję Rewizyjną, w składzie:

 1. Beata Stępień - Przewodniczący
 2. Dariusz Walczak - Członek Komisji
 3. Monika Skomro - Członek Komisji
Regulamin działalności  Uchwała Nr 2 z dnia 28.11.2018 r.
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

11.12.2019 r.
Uchwała nr 2/2019 z dnia 30.10.2019

Likwidator
 1. Agnieszka Walczak
 2. Robert Stępień
 3. Robert Skomro
Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi  WPS.512.1.2018

Stowarzyszenie Razem dla Zalesia

Data wpisu do ewidencji

07.12.2018

Cel działania
 • Działanie na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego miejscowości Zalesie

 • Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwój demokracji lokalnej

 • Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sportu, turystyki oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

 • umacnianie więzi między mieszkańcami, kształtowanie pozytywnych relacji oraz wspieranie osób w podeszłym wieku i mieszkańców potrzebujących pomocy

 • promocja miejscowości Zalesie, upowszechnianie wiedzy o historii, tradycjach i walorach turystycznych regionu,

 • ochrona środowiska naturalnego i działania proekologiczne

 • rozwój infrastruktury technicznej mającej wpływ na bezpieczeństwo, komfort życia i atrakcyjność turystyczną miejscowości

 • Reprezentowanie interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków

Teren działania

 Rzeczpospolita Polska

Środki działania

 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • organizowanie imprez i projektów o charakterze integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjni
 • sportowym

 • pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej – organizowanie warsztatów, spotkań, kursów i szkoleń

 • pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym, ze szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku

 • prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej

 • współpracę z jednostkami samorządowymi wszystkich szczebli, org. Pozarządowymi, środkami masowego przekazu

 • inicjowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury

 • monitorowanie procesów rozwoju lokalnego i pełnienie funkcji strażniczych,

 • podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Stowarzyszenia.

Adres siedziby

ul. Górna 42,Zalesie Golczowskie 32-310 Klucze

Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:

 1. Anna Knapik

 2. Irena Pielka

 3. Jarosław Szatan

 4. Marta Rdest

 5. Katarzyna Kozub

Organ kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

Regulamin działalności  Uchwała 2/2018 z dnia 9.06.2018 r.
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

11.12.2019 r.
Uchwała nr 2/2019 z dnia 30.10.2019

Likwidator

 --

Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi  WPS.512.2.2018

 

Stowarzyszenie Zielona Polana

Data wpisu do ewidencji

07.12.2018

Cel działania
 • Działanie na rzecz mieszkańców, wspieranie mniejszości lokalnych, aktywizacja osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem, integracja międzypokoleniowa

 • wspieranie osób dotkniętych przemocą oraz kobiet nieaktywnych zawodowo

 • popularyzowanie wiedzy z dziedziny sportu, turystyki, zdrowego trybu życia

 • promocja i popieranie zdrowego trybu życia poprzez rekreację i turystykę

Teren działania

Gmina Olkusz, Powiat Olkuski, Województwo Małopolskie

Środki działania

 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,

 • działalność wydawniczą w formie niedochodowej,

 • współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi firmami.

Adres siedziby

ul. Jasna 8, 32-300 Olkusz

Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Przedstawiciela:

 • Agnieszkę Skręt

Organ kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

Regulamin działalności  Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego, z dnia 10.11.2017r.
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

23.09.2021 Uchwała z dnia 17.12.2019 r.

Likwidator
 • Agnieszka Skręt

Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi  WPS.512.3.2018

 

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjno-Wędkarskie "Polipianie"

Data wpisu do ewidencji

07.12.2018

Cel działania
 • Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ochrona ekosystemów wodnych, organizmów i roślin wodnych, racjonalne użytkowanie wód,

 • promocja wyjątkowych walorów gminy Bolesław, organizacja aktywnego wypoczynku mieszkańców i osób odwiedzających gminę Bolesław, poprzez wędkarstwo,

 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań wędkarskich i przyrodniczych,

 • ochrona łowisk i zwalczanie kłusownictwa oraz pozyskiwanie nowych terenów wędkarskich,

 • rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym, turystyką i sportem wędkarskim wśród młodzieży, osób niepełnosprawnych,

 • nawiązywanie współpracy z org. Wędkarskimi na terenie powiatu olkuskiego,

 • współpraca z samorządami, zakładami pracy, osobami prywatnymi w zakresie pozyskiwania środków, popularyzacja sportu, rekreacji, kultury, edukacji ekologicznej

Teren działania

 Rzeczpospolita Polska

Środki działania

 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • utrzymywanie w należytym porządku użytkowanych ekosystemów wodnych,

 • ochronę wód przez zanieczyszczeniami i kłusownictwem oraz innymi szkodnikami

 • organizowanie zawodów wędkarskich, imprez integracyjnych, szkoleń, dyskusji,

 • zarybianie i zagospodarowywanie własnych łowisk,

 • pozyskiwanie nowych członków, również wśród dzieci i młodzieży,

 • współdziałanie z władzami samorządowymi, rządowymi, mediami.

Adres siedziby  Podlipie 169, 32-329 Bolesław
Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:

 1. Mirosław Ćwięczek - Prezes Zarządu

 2. Arkadiusz Ucinek - Zastępca Prezesa Zarządu

 3. Tomasz Pragnący - Skarbnik

 4. Ilona Banasik - Sekretarz

 5. Robert Kucharek - Zarządca

Organ kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie posiada organ kontroli wewnętrznej – Komisję Rewizyjną, w składzie:

 1. Andrzej Sośnierz - Przewodniczący

 2. Dariusz Sośnierz - Sekretarz

 3. Edward Machnik - Członek Komisji

Regulamin działalności

Regulamin przyjęty w dniu 06.12.2016r.

Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

11.12.2019 r.
Uchwała nr 2/2019 z dnia 30.10.2019

Likwidator

 --

Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi  WPS.512.4.2018

 

Stowarzyszenie Pilumnus

Data wpisu do ewidencji

07.12.2018

Cel działania
 • Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu,

 • rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, dorosłych,

 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie całego kraju i poza jego granicami,

 • stwarzanie możliwości wspólnego działania uczniom z różnych środowisk,

 • organizowanie działań zmierzających zapobieganiu, przeciwdziałaniu społecznej marginalizacji dzieci, młodzieży, rodzin, grup dotkniętych problemem alkoholizmu,

 • działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu,

 • ochrona i promocja zdrowia poprzez profilaktykę i zapobieganie wadom postawy,

 • upowszechnianie i rozwój dyscyplin sportowych,

 • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu

 • promowanie i organizacja wolontariatu,

Teren działania

 Obszar powiatu olkuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Olkusz.

Środki działania

 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin praz dyscyplin sportowych,

 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

 • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystyki,

 • wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,

 • organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć pozalekcyjnych,

 • współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi i innymi organizacjami,

 • popularyzowanie idei i działalności Stowarzyszenia,

 • organizowanie imprez i eventów sportowych promujących aktywny tryb życia,

 • organizowanie stałych miejsc aktywności sportowej,

 • udział w realizacji ogólnokrajowego programu „Sport Wszystkich Dzieci”,

 • prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia,

 • inne przejawy aktywności zgodne z duchem stowarzyszenia, umożliwiające realizację założonych celów.

Adres siedziby

al. 1000 – lecia 15f, 32-300 Olkusz

Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:

 1. Mariusz Herzog - Prezes Zarządu

 2. Sebastian Bujak - Wiceprezes Zarządu

Organ kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

Regulamin działalności  Uchwała 2/08/2016 o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia z dnia 26.08.2016
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

 --

Likwidator

 --

Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi  WPS.512.6.2018

 

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "OPTYMIŚCI"

Data wpisu do ewidencji

04.02.2019

Cel działania
 •  Upowszechnianie w społeczności akceptacji wieku starszego jako naturalnego okresu życia, który jest czasem radosnej satysfakcji i spełnienia życiowego dojrzałego człowieka, z którego doświadczenia i umiejętności czerpią młodsze pokolenia dla swojego i wspólnego dobra całego społeczeństwa.
 • Upowszechniania wizerunku człowieka starszego w codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa.

 • Pomocy w adaptacji do życia na emeryturze oraz ochrony godności emerytów, rencistów i inwalidów, troski o należyte zaspakajanie ich potrzeb socjalnych i zdrowotnych.

 • Pobudzanie myślenia w społeczeństwie o potrzebie tworzenia struktur służących zagospodarowaniu.

 • Edukacji różnych grup społeczeństwa.

 • Inspirowania i wspierania inicjatyw w celu aktywnego uczestnictwa ludzi starszych w życiu publicznym.

Teren działania

 Rzeczpospolita Polska

Środki działania

 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • organizowanie spotkań, zajęć edukacyjnych, wystaw, koncertów, imprez, itp.

 • pobudzanie i organizację różnorodnych form aktywności

 • współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania

 • współpracę z organizacjami państwowymi, samorządowymi, zakładami pracy oraz innymi organizacjami w celu tworzenia
  i wdrażania programów obejmowania opieką osób w wieku emerytalnym

 • aktywną współpracę i uczestnictwo w pracach organów samorządowych, współpracę z instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami

 • utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród członków, integrację wokół wspólnych zainteresowań i pomoc w samorealizacji

 • inne działania realizujące cele regulaminowe Stowarzyszenia

Adres siedziby  32-332 Bukowno ul. Kolejowa 3
Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:

 1. Danuta Labisko - Wiceprzewodnicząca Zarządu

 2. Józef Nielaba - Sekretarz

 3. Marianna Szatan - Skarbnik

Organ kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie posiada organ kontroli wewnętrznej – Komisję Rewizyjną, w składzie:

 • Barbara Polnar - Przewodnicząca

 • Protay Kozimór - Sekretarz

 • Jadwiga Rudawska - Członek Komisji

Regulamin działalności  Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Stowarzyszenia przyjęta w dniu 28.01.2019
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

11.12.2019 r.
Uchwała nr 2/2019 z dnia 30.10.2019

Likwidator

 --

Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi

WPS.512.1.2019

 

Stowarzyszenie Olkuszbiega

Data wpisu do ewidencji

20.09.2019

Cel działania  Promocja sportu i aktywności fizycznej
Teren działania

 Rzeczpospolita Polska

Środki działania

 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • organizację imprez i eventów sportowych

 • prowadzenie strony o tematyce sportowej

Adres siedziby  32-329 Bolesław, ul. Laskowska 71
Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:

 1. Dariusz Walczak - Prezes Zarządu

 2. Joanna Szczepanek - Zastępca Prezesa

 3. Agnieszka Walczak - Zastępca Prezesa

Organ kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

Regulamin działalności  Uchwała 2/2019 o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia Zwykłego z dnia 16.09.2019
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

11.12.2019 r.
Uchwała nr 2/2019 z dnia 30.10.2019

Likwidator

 --

Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi

WPS.512.3.2019

 

Stowarzyszenie obywatelskie Czarna Góra

Data wpisu do ewidencji

08.01.2020

Cel działania
 •  Ochrona praw i interesów członków stowarzyszenia oraz pozostałych mieszkańców osiedla Czarna Góra (za ich zgodą)
 • działanie na rzecz utrzymania jednorodzinnej zabudowy osiedla Czarna Góra

 • kształtowanie ładu przestrzennego osiedla Czarna Góra poprzez zahamowanie ekspansji zabudowy wielkogabarytowej destruktywnie oddziałującej na tradycyjną jednorodzinną zabudowę mieszkaniową

 • przeciwdziałanie zachowaniom, procesom i inwestycjom mogącym pogorszyć stan środowiska naturalnego oraz wpłynąć na zmianę charakteru osiedla jako spokojnego, jednorodzinnego osiedla mieszkalnego

 • promowanie działań związanych z utrzymaniem walorów estetycznych osiedla

 • zapewnienie sobie i lokalnej społeczności odpowiedniej jakości życia, w szczególności z uwzględnieniem wpływu warunków ekologicznych (czyste powietrze, ograniczenie hałasu, zachowanie strefy zielonej, ograniczenie ruchu samochodowego - emisja spalin - w rejonie obiektu sportowo-rekreacyjnego i kompleksu basenowego)

Teren działania

 Obszar miasta i gminy Olkusz

Środki działania

 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • zbieranie opinii mieszkańców o warunkach zamieszkania na osiedlu oraz informowanie ich o przysługujących prawach i stanowisku stowarzyszenia

 • wnoszenie uwag i wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego

 • występowanie z zarzutami do planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ich zaskarżania w formie przez prawo przewidzianej, w przypadku naruszenia interesu prawnego członków stowarzyszenia i mieszkańców osiedla Czarna Góra (za ich zgodą) w sprawach dotyczących m.in. ochrony środowiska, zagrożeniu życiu i zdrowiu, uciążliwości sąsiedzkiej

 • występowanie z wnioskami, opiniami, protestami, postulatami i interwencjami do właściwych organów, instytucji i osób w sprawach: zabudowy osiedla, zachowania ładu przestrzennego, zapewnienia na osiedlu bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego, komunikacyjnego, ochrony środowiska

 • prezentowanie interesów mieszkańców osiedla Czarna Góra (za ich zgodą) przed organami administracji samorządowej, instytucjami i sądami w sprawach związanych z celami stowarzyszenia

 • podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów stowarzyszenia

Adres siedziby  32-300 Olkusz, ul. 29 Listopada 27
Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:

 1. Halina Pieczyrak - Prezes Stowarzyszenia

 2. Szymon Bigaj - Wiceprezes Stowarzyszenia

 3. Jerzy Cebo - Wiceprezes Stowarzyszenia

 4. Joanna Kocjan -Członek Stowarzyszenia

 5. Jolanta Łydka - Członek Stowarzyszenia

Organ kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

Regulamin działalności  Uchwała nr 2/2019 o przyjęciu statutu Stowarzyszenia z dnia 29.11.2019
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

11.12.2019 r.
Uchwała nr 2/2019 z dnia 30.10.2019

Likwidator

 --

Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi  WPS.512.1.2020

 

Stowarzyszenie Współczesne Matki Polki

Data wpisu do ewidencji

01.07.2020

Cel działania
 •  Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności.
Teren działania

 Rzeczpospolita Polska

Środki działania

 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • Wspieranie dzieci i młodzieży

 • Pomoc osobom w potrzebie

 • Współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą

 • Pobudzanie środowiska lokalnego do współpracy i integracji poprzez realizację projektów Stowarzyszenia

 • Ochrona środowiska poprzez promowanie podstaw proekologicznych oraz rozwiązań przyjaznych środowisku

 • Promocja i organizacja wolontariatu. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych

 • Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

 • Rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi środowiskami organizującymi zajęcia i działania organizacyjne.

Adres siedziby  32-340 Wolbrom, Dłużec 25C
Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:

 1. Marta Pogłódek - Prezes Stowarzyszenia

 2. Martyna Płaszczyk - Zastępca Prezesa

 3. Małgorzata Krężel - Skarbnik

Organ kontroli wewnętrznej

 --

Regulamin działalności  Uchwała nr 2/2020 zebrania założycielskiego z dnia 27.06.2020 r. w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia Współczesne Matki Polki
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

11.12.2019 r.
Uchwała nr 2/2019 z dnia 30.10.2019

Likwidator

 --

Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi  WPS.512.3.2020

 

Stowarzyszenie na rzecz obrony niepełnosprawnych Instytut Non Profit

Data wpisu do ewidencji

31.08.2020

Cel działania
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym
 • Udzielanie pomocy rodzicom

 • Współpraca i wzajemna pomoc członkom stowarzyszenia

 • Prowadzenie prac wolontaryjnych

Teren działania

 Województwo Małopolskie

Środki działania

 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich

 • Działania wspomagające rozwój demokracji

Adres siedziby  32-340 Wolbrom, Dłużec 87A/3
Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Przedstawiciela

 • Damian Krzywda

Organ kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

Regulamin działalności  Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego z dnia 24.08.2020
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

 --

Likwidator

 --

Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi  WPS.512.6.2020

 

Bokserski Klub Sportowy "Underground Boxing - Olkusz"

Data wpisu do ewidencji

18.12.2020

Cel działania
 • upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej (fizycznej), zwłaszcza boksu olimpijskiego

 • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu oraz rozwijanie działalności zmierzającej do utrzymywania i podnoszenia sprawności fizycznej oraz umiejętności bokserskich

 • wspomaganie i inicjowanie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uczestniczenia w różnego rodzaju rywalizacji bokserskiej

Teren działania

 Rzeczpospolita Polska oraz obszar poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Środki działania

 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • koordynowanie działań swych członków, udzielanie im pomocy organizacyjnej, programowej, a także w miarę możliwości finansowej

 • zaopatrywanie, w miarę możliwości, członków Klubu w niezbędne akcesoria sportowe m.in. atestowane rękawice bokserskie, atestowane kaski bokserskie

 • wynajem sal gimnastycznych i hal bokserskich niezbędnych do przeprowadzenia treningów bokserskich oraz korzystanie z usług trenera celem przeprowadzania treningów

 • świadczenie na rzecz swoich członków oraz innych osób fizycznych i prawnych usług o charakterze sportowym

 • propagowanie i krzewienie wśród młodzieży sportu i masowej kultury fizycznej

 • organizowanie zawodów

 • organizowanie szkoleń

 • współdziałanie w dziedzinie kultury i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami

Adres siedziby

32-300 Olkusz, ul. Kolejowa 6

Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:

 1. Artur Sikora - Prezes Zarządu

 2. Marcin Ambrożkiewicz - Wiceprezes Zarządu

 3. Aleksander Kamionka - Sekretarz i Skarbnik

Organ kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie posiada organ kontroli wewnętrznej – Komisję Rewizyjną, w składzie:

 1. Norbert Mazela - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 2. Marcin Rokosz - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Regulamin działalności  Uchwała nr 2/2020 z dnia 28.11.2020 roku o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia Bokserski Klub Sportowy ,,Underground Boxing-Olkusz”
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

 --

Likwidator

 --

Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi  WPS.512.11.2020

Stowarzyszenie ,,Argentum"

Data wpisu do ewidencji

31.12.2021

Cel działania
 • inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji  w środowisku lokalnym,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i podmiotami, których pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się do rozwoju regionu,
 • popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych
 • inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji i obyczajów,
 • realizowanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem,
 • pomoc społeczna, z tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność charytatywna,
 • działalność w obszarze mediów lokalnych i ich tworzenie,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja, wspieranie i organizacja wolontariatu,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Teren działania

 Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu olkuskiego oraz gminy Olkusz

Środki działania

 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi,

 • pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych,

 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na projekty sprzyjające rozwojowi Szkoły Podstawowej w Zedermanie,

 • organizację szkoleń, kursów, warsztatów, wykładów i innych działań edukacyjnych,

 • organizację i obsługę imprez kulturalnych, sportowych, artystycznych i edukacyjnych służących realizacji celów stowarzyszenia,

 • promowanie i wdrażanie działań w dziedzinie ekologii,

 • promocję prowadzonej przez samoorganizację w zakresie mediów lokalnych,

 • wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia,

 • inne działania sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia.

Adres siedziby

ul. Kosynierów 3/2, 32-300 Olkusz

Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:

 1. Michał Zasucha - Prezes Zarządu

 2. Paweł Mocny - Wiceprezes Zarządu

 3. Anna Mocny - Skarbnik

Organ kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

Regulamin działalności Uchwała z dnia 21.12.2021 r. o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia  ,,Argentum”
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

 --

Likwidator

 --

Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi  WPS.512.12.2020

Stowarzyszenie „Uniwersytet Ludowy Trzech Mórz

Data wpisu do ewidencji

31.12.2021

Cel działania
 • szerzenie idei uniwersytetów ludowych przy zastosowaniu nowoczesnych form i metod kształcenia i wychowania zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości,

 • podtrzymywanie i rozwijanie ruchu intelektualnego poprzez uniwersytet ludowy jako placówki edukacyjnej kulturotwórczej emanującej na środowisko,

 • pielęgnowanie tradycji kulturowych i religijnych,

 • przeciwdziałanie i zaradzanie skutkom patologii społecznych,

 • promowanie wartości rodzinnych i prowadzenie poradnictwa rodzinnego,

 • kształtowanie twórczej osobowości młodego pokolenia,

 • promowanie rolnictwa ekologicznego, wszechstronna działalność na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz stworzenie warunków mających na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska przyrodniczego,

 • stworzenie warunków do promowania działań słuchaczy, nauczycieli i twórców kultury mających na celu podnoszenie cywilizacyjnego i kulturowego poziomu kraju,

 • integracja środowiska uniwersytetu ludowego: nauczycieli, absolwentów i słuchaczy oraz przyjaciół i sympatyków,

 • współpraca z podobnymi instytucjami poza granicami Polski,

 • przygotowywanie kandydatów do pracy w samorządach, organizacjach pozarządowych,

 • współpraca z organizacjami i środowiskami Polonii i Polaków za granicą

Teren działania

 Rzeczpospolita Polska

Środki działania

 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

 • prowadzenie działalności edukacyjnej,

 • tworzenie klubów zainteresowań

 • organizowanie i finansowanie, popieranie działalności promocyjnej, informacyjnej zbieżnej z celami Stowarzyszenia,

 • współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia

Adres siedziby

ul. Leśna 96, 32-332 Bukowno

Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:

 1. Mariola Duraj-Majda - Prezes Zarządu

 2. Marcin Matysiak - Członek Zarządu

 3. Paweł Leśniak - Członek Zarządu

Organ kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie posiada organ kontroli wewnętrznej- Komisję Rewizyjną w składzie:

 1.  Justyna Kosecka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Mateusz Małodziński - Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Stanisław Mierzwa - Członek Komisji Rewizyjnej
Regulamin działalności Uchwała nr 2/2021 z dnia 29.12.2021 r. o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia ,,Uniwersytet Ludowy Trzech Mórz”
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

 

Nr wpisu do KRS 0001012978

z dnia 13.01.2023 r.

Uchwała nr 8/2022 z dnia 29.09.2022 r.

Likwidator

 --

Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi  WPS.512.13.2021

 

Akademia Piłki Nożnej

Data wpisu do ewidencji 24.04.2023
Cel działania  Celem działania Stowarzyszenia jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz rozwoju piłki nożnej we wszystkich odmianach, a także popularyzowanie wiedzy z dziedziny piłki nożnej wśród społeczeństwa
Teren działania

Województwo Małopolskie

Środki działania

 

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 • udział w amatorskich rozgrywkach piłkarskich i futsalowych;
 • organizacje szkoleń, treningów, seminariów, konferencji i wykładów z zakresu umiejętności piłkarskich o tematyce związanej z piłką nożną;
 • organizacje turniejów i rozgrywek piłkarskich i futsalowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • wspieranie inicjatyw propagujących amatorskie rozgrywki piłkarskie;
 • wspieranie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu rozwój dyscypliny jaką jest piłka nożna i futsal;
 • współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, w przypadku istotnych kwestii dotyczących rozwoju piłki nożnej
 • wspieranie działań zmierzających do promocji piłki nożnej;
 • inne działania realizujące cele regulaminowe Stowarzyszenia
Adres siedziby  ul. Pakuska 14, 32-300 Olkusz
Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:

 1. Roman Madej - Prezes Zarządu
 2. Piotr Barczyk
 3. Mateusz Kruszenko
Organ kontroli wewnętrznej Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej
Regulamin działalności  Uchwała z dnia 14.04.2023 r. o przyjęciu regulaminu Stowarzyszenia Zwykłego o nazwie ,,Akademia Piłki Nożnej”
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

Nr wpisu do KRS 0001052088
z dnia 16.08.2023 r.
Uchwała nr 9/2023 z dnia 21.07.2023 r.

Likwidator --
Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi  WPS.512.6.2023

Towarzystwo Motocyklowe Bukowno

Data wpisu do ewidencji 24.04.2023
Cel działania  

Cele Stowarzyszenia:

 • integracja środowiska miłośników i użytkowników motocykli, współpraca z innymi stowarzyszeniami
 • upowszechnianie turystyki motocyklowej jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu
 • rozwijanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków Towarzystwa
 • działania na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się na motocyklu
 • propagowanie kultury motoryzacyjnej i wiedzy o motocyklach
 • organizacja i realizacja zadań związanych z turystyką i rekreacją.
Teren działania

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bukowno i Powiatu Olkuskiego.

Środki działania

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • zrzeszanie osób jeżdżących na motocyklach
 • organizowanie wyjazdów motocyklowych, zlotów motocyklowych oraz imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym
 • podnoszenie poziomu kultury jazdy i etyki motocyklowej
 • udział w imprezach środowiskowych, zlotach organizowanych przez inne Stowarzyszenia
 • organizowanie i współpraca w organizowaniu imprez charytatywnych i niosących pomoc ludziom w różnych potrzebach.
Adres siedziby  ul. Sosnowa 13, 32-332 Bukowno
Reprezentacja Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Przedstawiciela – Krzysztof Powaga
Organ kontroli wewnętrznej Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej
Regulamin działalności  Uchwała o przyjęciu regulaminu Stowarzyszenia ,,Towarzystwo Motocyklowe Bukowno” z dnia 20.03.2023 r.
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

--

Likwidator --
Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi  WPS.512.7.2023

Morsy Bukowno

Data wpisu do ewidencji 17.08.2023
Cel działania  

Cele Stowarzyszenia:

 • popularyzacja hartowania ciała i kąpieli w niskich temperaturach, w szczególności zimowych kąpieli w akwenach wodnych
 • szerzenie wiedzy z zakresu morsowania
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności zajęcia ruchowe fitness, jazda na rowerze oraz bieganie
 • promocja zdrowego trybu życia
 • podejmowanie działań wychowawczych zachęcających do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
 • propagowanie turystyki, ochrony środowiska i ekologii
 • nawiązywanie kontaktów z innymi klubami o podobnych zainteresowaniach
 • promocja miasta Bukowna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
Teren działania

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w  szczególności miasto Bukowno

Środki działania

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie kąpieli wodnych w niskich temperaturach
 • organizowanie akcji promujących morsowanie i hartowanie ciała
 • organizowanie spotkań osób zainteresowanych tematem morsowania
 • uczestnictwo w imprezach morsowych organizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • organizowanie imprez połączonych z morsowaniem i uprawianiem sportów
 • organizowanie aktywności w mediach społecznościowych
 • inne działania sprzyjające rozwojowi Stowarzyszenia i jego działalności 
Adres siedziby ul. Kościuszki 69, 32-332 Bukowno
Reprezentacja

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Jacek Gajewski – Prezes Zarządu
 2. Łukasz Kaczmarczyk – Vice Prezes Zarządu
 3. Krzysztof Michalik – Członek Zarządu
 4. Agnieszka Pietrzyk – Skarbnik
Organ kontroli wewnętrznej Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej
Regulamin działalności  Uchwała o przyjęciu regulaminu Stowarzyszenia ,,Morsy Bukowno” z dnia 06.08.2023 r.
Status organizacji pożytku publicznego  Nie
Przekształcenie lub rozwiązanie 

--

Likwidator --
Zastosowane środki nadzoru  --
Uwagi  WPS.512.11.2023

Czym jest stowarzyszenie zwykłe

Od 20 maja 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zakładania i działania stowarzyszeń zwykłych. Opisane poniżej zasady są zgodne z nowymi regulacjami. Jeśli stowarzyszenie zostało założone przed tą datą mogło dostosować się do nowych przepisów i korzystać z szerszych możliwości działania. Stowarzyszenia zwykłe miały na to czas do 20 maja 2018 r. (dwa lata).

Działanie stowarzyszeń zwykłych reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Założenie stowarzyszenia zwykłego jest prostsze niż utworzenie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS. By je powołać wystarczą już trzy osoby – pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie i niepozbawione praw publicznych. Osoby prawne takie jak firmy, spółki czy inne organizacje pozarządowe nie mogą być założycielami stowarzyszenia zwykłego; co więcej – nie mogą być również członkami takiej organizacji, ponieważ w stowarzyszeniu zwykłym mogą zrzeszać się jedynie osoby fizyczne. Te zasady nie zostały zmienione w nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Uwaga

Stowarzyszenia zwykłe często mylone są ze stowarzyszeniami zarejestrowanymi w KRS. Tymczasem to zupełnie różne formy organizacji. Stowarzyszenia zwykłe z powodu prostszej struktury organizacyjnej nie mają osobowości prawnej. Od 20 maja 2016 r. mają więcej możliwości działania m.in. szersze niż do tej pory źródła finansowania działań.

Osoby zakładające stowarzyszenie decydują o jego nazwie i celach działalności, określają siedzibę stowarzyszenia i teren jego działania, zasady nabywania i utraty członkowstwa, dokonywania zmian w regulaminie i zasady rozwiazania się stowarzyszenia zwykłego. Wybierają także swojego przedstawiciela albo zarząd, który będzie uprawniony do reprezentowania założycieli wobec urzędu. Wszystkie te zasady określają w regulaminie działalności stowarzyszenia, który stanowi najważniejszy dokument stowarzyszenia zwykłego i pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym. Składają wniosek o rejestrację w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Źródło: www.poradnik.ngo.pl


Jak założyć stowarzyszenie zwykłe

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Założyciele czyli co najmniej 3 osoby zbierają się na spotkaniu (zebraniu) i decydują o:

 • założeniu stowarzyszenia zwykłego
 • przyjęciu regulaminu
 • wyborze przedstawiciela albo zarządu

Dodatkowo jeśli członkowie chcą mają możliwość wyboru komisji rewizyjnej. Warunkiem jest określenie zasad jej wyboru oraz kompetencji w regulaminie stowarzyszenia zwykłego.

W praktyce najlepiej stworzyć (spisać) protokół z zebrania założycielskiego zawierający powyższe decyzje. Mogą to być odrębne uchwały, mogą być informacje wynikające z treści protokołu.

Na spotkaniu założyciele podpisują się także na liście członków założycieli. Ma ona zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Dobrze, by na początku listy było oświadczenie o spełnianiu warunków ustawowych przez poszczególnych członków (osoba fizyczna, niepozbawiona praw publicznych). Lista założycieli jest załącznikiem do wniosku o rejestrację stowarzyszenia.

Źródło: www.poradnik.ngo.pl


Co powinien zawierać regulamin

Regulamin stowarzyszenia zwykłego jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania stowarzyszenia. Minimalna zawartość regulaminu wynika z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z tym regulamin powinien zawierać informacje o:

 • nazwie
 • celu lub celach i środkach działania
 • terenie działania i siedzibie
 • sposobie nabycia i utraty członkostwa
 • zasadach wyboru przedstawiciela lub zarządu
 • zasadach zmiany regulaminu
 • zasadach rozwiązania stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenia zwykłe powstałe przed 20 maja 2016 r., by móc korzystać z nowych możliwości, w tym ze źródeł finansowania musiały dostosować się do nowych przepisów i zarejestrować się w ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Do czasu przerejestrowania działały na “starych zasadach” m.in. jako jedyne źródło finansowania mają składki członkowskie. 

Dodatkowo choć nie wynika to wprost z przepisu w regulaminie powinny znaleźć się informacje o możliwych źródłach majątku. Zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 środki na działalność stowarzyszenia zwykłego mogą pochodzić ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz z dotacji.

Jeśli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd to w regulaminie muszą się znaleźć zapisy o (art. 40 ust. 3):

 • trybie wyboru i uzupełniania składu zarządu
 • kompetencjach
 • warunkach ważności uchwał zarządu
 • sposobie reprezentowania w tym w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych

Stowarzyszenie zwykłe może także powołać organ kontroli wewnętrznej najczęściej zwany komisją rewizyjną (art. 40 ust. 4) . Wtedy w regulaminie powinny znaleźć się zapisy o trybie wyboru i uzupełniania składu oraz kompetencjach tego organu.

Źródło: www.poradnik.ngo.pl


Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu

Stowarzyszenie zwykłe rejestruje się w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę powiatu na terenie, którego mieści się siedziba stowarzyszenia zwykłego. Jednostki urzędów, które nadzorują stowarzyszenia zwykłe, mają różne nazwy. Najczęściej sprawami wpisu do ewidencji zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Spraw Społecznych czy Wydział Organizacyjno-Prawny.

Uwaga

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale w jednym egzemplarzu i podpisane przez przedstawiciela albo zarząd stowarzyszenia zwykłego (przez wszystkich członków zarządu).

Aby stowarzyszenie zwykłe zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, przedstawiciel albo zarząd musi złożyć odpowiednie dokumenty (art. 40 ust. 5):

 • wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zawierający datę jego sporządzenia, nazwę urzędu, do którego jest kierowany (starosty lub prezydenta miasta), adres siedziby stowarzyszenia, podpis przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu. Nie ma oficjalnego wzoru takiego wniosku o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. W praktyce cześć urzędów przygotowuje dodatkowe wytyczne, szablony związane z zakładaniem stowarzyszenia zwykłego - warto sprawdzić stronę internetową właściwego urzędu lub skontaktować się telefonicznie i dopytać.
 • regulamin działalności;
 • protokół, dokument z zebrania założycielskiego z informacjami o założeniu stowarzyszenia zwykłego, przyjęciu regulaminu działalności, o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo wyborze zarządu stowarzyszenia zwykłego. W praktyce najlepiej, by decyzje te miały postać uchwał. Jeśli w zebraniu założycielskim bierze udział więcej osób niż minimalna 3 warto rozważyć wybór przewodniczącego i protokolanta, którzy będą podpisywali zarówno protokół jak i załączone do niego uchwały. W przypadku braku wskazania takich osób warto by dokumenty podpisały wszyscy uczestniczy spotkania.
 • lista założycieli zawierająca ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania, własnoręczne podpisy.  Dobrze, by na początku listy było oświadczenie o spełnianiu warunków ustawowych przez poszczególnych członków (osoba fizyczna, niepozbawiona praw publicznych),
 • dane przedstawiciela albo członków zarządu - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL
 • adres siedziby - najprościej, by informacja o adresie siedziby pojawiła się w protokole bądź w uchwale o założeniu stowarzyszenia zwykłego. Niektóre urzędy mogą wymagać odrębnego oświadczenia przedstawiciela albo zarządu o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Dodatkowo jeśli zgodnie z regulaminem stowarzyszenie zwykłe wybiera organ kontroli wewnętrznej to podaje także dane członków tego organu - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.

Źródło: www.poradnik.ngo.pl


Opłaty

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz sam wpis są bezpłatne. Opłata może się pojawić za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis choć nie ma co do tego jednoznacznego stanowiska.

Źródło: www.poradnik.ngo.pl


Jak przebiega rejestracja stowarzyszenia zwykłego

Rejestracja stowarzyszenia zwykłego polega na wpisaniu go do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej w danym starostwie/urzędzie miasta. Zasady wpisu do ewidencji określone zostały w ustawie Prawo o stowarzyszeniach  i w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłychotwiera się w nowej karcie, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Starosta po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów bada, czy są one poprawne pod względem formalnym czy regulamin jest zgodny z przepisami prawa, oraz czy założyciele spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

Jeśli starosta nie ma uwag i zastrzeżeń wobec celu powstania stowarzyszenia ani wobec złożonych dokumentów, wpisuje stowarzyszenie zwykłe do ewidencji. Ma na to 7 dni od terminu wpłynięcia dokumentów (art. 40a ust. 2). W razie wątpliwości, braków w dokumentach starosta może wezwać stowarzyszenie (przedstawiciela lub zarząd składający wniosek) o uzupełnienie braków. Stowarzyszenie zwykłe ma 14 dni na zastosowanie się do wezwania. Jeśli tego nie zrobi w określonym terminie wniosek nie będzie rozpatrywany (jest bezskuteczny - art. 40a ust. 3).

Stowarzyszenie (przedstawiciel lub zarząd) dostaje "bezzwłocznie" informację od starosty o wpisie bądź jego braku. Jeśli starosta nie zarejestruje stowarzyszenia w ciągu 7 dni (od wpłynięcia wniosku albo jego uzupełnienia) to przedstawiciel lub zarząd ma prawo do zaskarżenia tej decyzji do sądu administracyjnego (skarga na bezczynność - art. 40a ust. 5 i 6).

Przed zarejestrowaniem stowarzyszenia zwykłego i złożeniem stosownych dokumentów warto zapoznać się z informacjami właściwego wydziału starostwa/urzędu miasta na temat rejestracji stowarzyszenia zwykłego, gdyż  niektóre urzędy przygotowały wzory dokumentów rejestracyjnych, z których można skorzystać. Warto też skontaktować z urzędnikami, dopytać o szczegóły procedury, skorzystanie ich wskazówek i porad może ułatwić proces rejestracji.

Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Starosta może wnieść do sądu wniosek o zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego. Sąd może zakazać jeśli jego zdaniem nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa. (art. 41)

Źródło: www.poradnik.ngo.pl


Co może, a czego nie może zrobić stowarzyszenie zwykłe

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach obowiązująca od 20 maja 2016 r. przyniosła prawdziwą rewolucję związaną z możliwościami działania stowarzyszeń zwykłych znacznie je poszerzając. Stowarzyszenia takie nadal nie mają osobowości prawnej ale mogą zaciągać zobowiązania i nabywać prawa.  Stowarzyszenia zwykłe mogą też pozywać i być pozywane (art. 40 ust. 1a), jednak wiele orzeczeń sądowych wskazuje, że zdolność do czynności procesowych posiadają wszyscy członkowie stowarzyszenia i aby w ich imieniu mógł występować przedstawiciel albo zarząd, to konieczne jest udzielenie przez wszystkich członków stowarzyszenia stosownego pełnomocnictwa.

Stowarzyszenia zwykłe mogą korzystać z różnych źródeł finansowania (art. 42 ust. 2 i 3). Są to składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, ofiarność publiczna (zbiórki publiczne) oraz z dotacje.

Inne uprawnienia to możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego a także możliwość przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe (to będzie możliwe dopiero od 1 stycznia 2017r.).

Stowarzyszenia zwykłe nadal nie może:

 • powoływać swoich oddziałów terenowych,
 • łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.)
 • prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego,
 • prowadzić działalności gospodarczej,

Źródło: www.poradnik.ngo.pl


Obowiązki stowarzyszenia zwykłego

Z faktu, że stowarzyszenie zwykłe stanowi prostszą formę stowarzyszenia, która nie wymaga rejestracji w KRS i nie ma osobowości prawnej, nie wynika, iż jest zwolnione z innych obowiązków, którym podlegają pozostałe stowarzyszenia. W odrębnych przepisach prawnych obowiązujących wszystkie organizacje nie istnieje wyłączenie dla stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenie zwykłe, podobnie jak organizacja zarejestrowana w KRS, musi uzyskać numery REGON i NIP.

REGON, NIP

Po otrzymaniu informacji o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, organizacja taka powinna zgłosić się do urzędu statystycznego właściwego ze względu na swoją siedzibę (odpowiedni adres można znaleźć na stronie internetowej GUS www.stat.gov.plotwiera się w nowej karcie) i wystąpić o nadanie numeru REGON. Aby uzyskać REGON, stowarzyszenie zwykłe wypełnia formularz wniosku RG-OP.

Wniosek RG-OP można pobrać ze strony http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/otwiera się w nowej karcie  Do tego formularza stowarzyszenie zwykłe powinno załączyć swój regulamin i kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń. Pusty formularz oraz przykład zgłoszenia indentyfikacyjnego dostępny tutaj: /formularz-RG-OP

Wniosek można przesłać pocztą. REGON zostanie wydany w ciągu 7 dni od daty otrzymania formularza przez właściwy urząd statystyczny. Jednak osobiste złożenie dokumentów gwarantuje otrzymanie zaświadczenia o numerze REGON od ręki.

Kiedy stowarzyszenie zwykłe otrzyma numer REGON, musi jeszcze złożyć wniosek o numer identyfikacji podatkowej (NIP).  Obowiązek posiadania numeru NIP przez stowarzyszenia zwykłe wynika z obowiązujących przepisów, m. in. z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, która wskazuje, że również jednostki niemające osobowości prawnej, tak jak stowarzyszenia zwykłe ,są zobowiązane posiadać numer NIP.

Zdobycie numeru identyfikacji podatkowej to ostatni krok, który trzeba wykonać, by stowarzyszenie zwykłe mogło podjąć działalność w pełni zgodną z prawem.

O numer NIP stowarzyszenie zwykłe występuje do właściwego ze względu na swoją siedzibę urzędu skarbowego, wypełniając druk zgłoszenia NIP-2. Przykładowo wypełniony formularz dostępny jest tutaj: /formularz-NIP2otwiera się w nowej karcie

Konto bankowe

Przepisy nie regulują kwestii, czy stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek posiadać konto bankowe. Trzeba jednak pamiętać, iż rachunek w banku może okazać się niekiedy niezbędny w celu opłacenia faktur za usługi wynajętych firm, a tym bardziej przekazania zaliczek na poczet podatku dochodowego i ewentualnych składek ZUS od wynagrodzeń czy otrzymania dotacji od administracji publicznej.

Warto pamiętać, że po założeniu rachunku bankowego stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek zgłosić numer rachunku do „swojego” urzędu skarbowego wypełniając NIP-2 jako zgłoszenie aktualizacyjne

Księgowość i obowiązki sprawozdawcze

Z faktu, iż stowarzyszenia zwykłe nie ma osobowości prawnej, nie uzyskuje pieniędzy  z działalności gospodarczej i odpłatnej, a część stowarzyszeń ma środki np. tylko ze składek członkowskich, wydawać by się mogło, że nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Z ustawy o rachunkowości wynika, że co do zasady organizacje niemające osobowości prawnej także podlegają zasadom rachunkowości (chyba, że wybiorą i w terminie zgłoszą prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów).

Stowarzyszenie zwykłe obowiązują więc te same wymogi w zakresie sprawozdawczości co stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Oznacza to, że stowarzyszenia zwykłe, które nie wybiorą prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów muszą prowadzić bieżącą księgowość, a także sporządzać roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności. Każde stowarzyszenie zwykłe musi składać co rok do urzędu skarbowego roczną deklarację CIT-8.

Uwaga

Obowiązek prowadzenia księgowości i składania sprawozdań finansowych z działalności jest aktualny również wtedy, gdy stowarzyszenie nie prowadzi żadnych działań

Źródło: www.poradnik.ngo.pl


Kto może skontrolować działalność stowarzyszenia zwykłego

W odniesieniu do stowarzyszenia zwykłego stosuje się zapisy na temat nadzoru zapisanych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, takie same jak wobec stowarzyszeń rejestrowanych w KRS.

Organ nadzoru to starosta powiatu właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Może nadzorować stowarzyszenie w zakresie zgodności z przepisami prawa i statutu. W ramach swych kompetencji nadzorczych starosta może podjąć następujące kroki:

 • zażądać od władz stowarzyszenia przedstawienia w określonym czasie odpisów uchwał;
 • zażądać udzielenia niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia;

Starosta będzie musiał uzasadnić żądanie. To zmiana, która obowiązuje do 20 maja 2016 r. wprowadzona  zmianą ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 • w razie niezastosowania się stowarzyszenia do wyżej wymienionych żądań złożyć wniosek do sądu o wyznaczenie grzywny w wysokości do 5000 zł;

Warto pamiętać, że stowarzyszenie może w terminie 7 dni wystąpić do sądu o umorzenie grzywny.

 • w razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem bądź regulaminem może wystąpić o usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom lub wystąpić do sądu o zastosowanie ostrzejszych środków.

Sankcje sądowe mogą przybrać formę:

 • upomnienia;
 • uchylenia uchwały niezgodnej z prawem lub regulaminem;
 • zobowiązania władz stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym czasie;
 • rozwiązania stowarzyszenia zwykłego, jeżeli liczba jego członków spadła poniżej 3 osób, a także kiedy jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa bądź regulaminu i nie ma warunków naprawy sytuacji.

Źródło: www.poradnik.ngo.pl


Drukuj