Kolejny projekt Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” aktywizujący młodzież powiatu olkuskiego

W dniu 19 listopada w Bukownie „Na Skałce” odbyła się konferencja otwierająca projekt „Współdecydujemy - zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego”.

To kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, która ma na celu wdrożenie w praktykę działania szkół powiatu olkuskiego nowego narzędzia edukacji obywatelskiej. Wspólnie z partnerskimi szkołami do lipca 2023 r. Stowarzyszenie przetestuje wśród uczniów mechanizm uczniowskiego budżetu partycypacyjnego. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Jak powinno wyglądać wdrażanie budżetu obywatelskiego w danej szkole? Co zrobić, aby do zgłoszenia swoich pomysłów na usprawnienia przekonać jak najwięcej uczniów i uczennic? Jak powinna wyglądać akacja informacyjna w szkole, aby w głosowaniu wzięła udział znaczna część społeczności szkolnej? Czy da się przekonać władze i organy prowadzące szkoły, aby takie rozwiązanie wpisało się na stałe w lokalną politykę młodzieżową? To główne zagadnienia o jakich dyskutowano podczas konferencji, która zgromadziła „Na Skałce ”ponad 40 przedstawicieli sześciu szkół powiatu olkuskiego. W dalszym etapie realizacji projektu tworzyć oni będą Zespoły ds. budżetu obywatelskiego, odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu w danej szkole.

„Do udziału w projekcie zaprosiliśmy szkoły, które stawiają na promowanie aktywności społecznej, z istniejącymi Klubami Wolontariusza czy kołami debat.  Stawialiśmy przy tym na różnorodność – mamy cztery szkoły podstawowe i dwie szkoły średnie; szkoły z obszarów miejskich i wiejskich z trzech gmin powiatu olkuskiego; placówki z obszarów gdzie budżet obywatelski był już wdrażany i takie,  gdzie mechanizm ten jest nowością” – mówi Anna Dela, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, koordynatorka merytoryczna projektu.

Gmina Bukowno w projekcie reprezentowana jest przez Szkołę Podstawową nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie na czele z Panią Dyrektor Jolantą Oleś, która jest szkolną koordynatorką procesu.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu powołała 8 osobowy Zespół ds. budżetu obywatelskiego, nad pracami którego czuwa Pani Elżbieta Kulanty.

Gminę Olkusz reprezentują dwie szkoły podstawowe. Są to:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu z Panem Robertem Ceklarzem odpowiedzialnym za koordynację całości procesu oraz największa szkoła wiejska w gminie – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Osieku z Panią Aleksandrą Wojdyłą przewodzącą pracami w tej placówce.

Kolejni partnerzy to szkoły średnie, dla których organem prowadzącym jest powiat olkuski.

Pani Małgorzata Krzemień i Pani Anna Kula koordynują pracę Zespołu  w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu. Szkołę branżową reprezentuje natomiast  Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu – nad procesem w tej placówce czuwają Pani Justyna Kuźniak i Pani Agnieszka Kocot.

Z prac wszystkich Zespołów - po przetestowaniu mechanizmu szkolnego budżetu partycypacyjnego -  powstanie „Podręcznik dobrych praktyk”. Stanowić on będzie wstęp do dyskusji z przedstawicielami władz lokalnych nad wpisaniem tego rozwiązania w praktykę działania innych szkół z terenu powiatu olkuskiego. Podkreślić należy, że mechanizm ten jest nowością w skali kraju – jego pilotaż przeprowadzany był w poprzednim roku szkolnym w Warszawie i Krakowie, projekt olkuski jest zatem innowacją w skali regionu.

Projekt „Współdecydujemy - zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego” finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Program ma na celu wzmacnianie organizacji społecznych w Polsce. Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość. W 1. konkursie grantowym na projekty tematyczne w ramach Programu przyznanych zostało 96 dużych i 76 małych grantów.

Stowarzyszenie uzyskało wsparcie finansowe w wysokości 82 439,34 euro na realizację działań merytorycznych w ramach dużego grantu oraz 15 542,87 euro na rozwój instytucjonalny. Projekt realizowany jest w okresie październik 2021 r – lipiec 2023 r.

Gościnnie w wydarzeniu wzięły udział Wicestarosta - Pani Paulina Polak i Dyrektor Wydziału Edukacji - Pani Joanna Szatan-Kenderow.


Całość postępów projektu można śledzić na powstałym fanpagu: https://www.facebook.com/wspoldecydujemy


 

Uczestnicy konferencji
Praca zespołu ze szkoły w Bolesławiu
Praca zespołu z 4LO w Olkuszu
Praca zespołu ze szkoły w Bolesławiu
Reprezentacja szkoły w Bolesławiu
Reprezentacja szkoły w Osieku
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu
Reprezentacja szkoły w Bukownie
Reprezentacja szkoły w Bukownie
Reprezentacja 4LO w Olkuszu
Reprezentacja ZS nr 4 w Olkuszu

 


Drukuj