Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Olkuskiego

STAROSTA OLKUSKI informuje, że w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 4 ust. 1a ustawy Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) na obszarze Powiatu Olkuskiego (z wyłączeniem obszaru Miasta i gminy Wolbrom) prowadzone są prace geodezyjne zmierzające do realizacji zamówienia publicznego pn.: Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Olkuskiego”.

Praca ta realizowana jest w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), na podstawie Umowy Nr
SG / 507 / 2022 z dnia 27 września 2022 r., zawartej na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Zarząd Powiatu w Olkuszu z Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Geodezyjne Tomasz Smolorz, 40-748 Katowice, ul. Sołtysia 71 i reprezentowanym przez Pana Tomasza Smolorza.

Dodatkowo informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.):

- zgodnie z art.  13. ust. 1 ww. ustawy

1. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:

1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;

2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;

3) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;

4) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.

- zgodnie z art.  14. ww. ustawy

Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić podmiotom, o których mowa w art. 11, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych w art. 13 ust. 1.

- zgodnie z art.  15. ww. ustawy

1. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.

2. W miarę potrzeby może być wydzielony na gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. Na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności, które zagrażałyby znakowi geodezyjnemu i budowli triangulacyjnej.

3. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani:

1) nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;

2) niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru pod nr telefonu 032-647-87-91.


Drukuj