Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XL SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 26 października (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XL sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 26 października 2022r. (środa)  o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
 4. Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Powiatu Olkuskiego w 2021roku z zakresu nadzoru wodnego.
 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/287/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 7. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/92/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dn. 28.01.2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olkuski.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności i wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu w Olkuszu w 2022 roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 11. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zakończenie XL sesji.

Drukuj