Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XXXVII SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 11 maja (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Olkuszu 11 maja 2022 r. (środa) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/287/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Olkuskiego za 2021r.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 roku w Powiecie Olkuskim”.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia „Informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Olkuskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021”.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Olkuskiego w 2021 roku".
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Olkuskim".
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2021 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektami pracy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w 2021r.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Małopolskiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu.
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Olkuszu.
 18. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr XXXIV/290/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021 r.
 19. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zakończenie XXXVII sesji.

Drukuj