Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XXXV SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 9 lutego (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.

Z uwagi na tryb zdalny sesji, jawność obrad zostanie zapewniona poprzez jej transmisję za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Olkuszu 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/287/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia na wniosek Wójta Gminy Trzyciąż opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu dla mieszkańców miejscowości Sucha w związku z nadaniem nazw ulic położonych w miejscowości Sucha.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2022r.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2021 roku.
 10. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu prowadzącego Bursę Szkolną.
 11. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zakończenie XXXV sesji

Drukuj