Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327) w celu realizacji zadania wynikającego z art. 11 i art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945) Zarząd Powiatu Olkuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

I Cel konkursu

Konkurs przeprowadzany jest w celu wyłonienia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której Powiat Olkuski powierzy prowadzenie punktu (punktów) nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023r.

II Rodzaj zadania

Prowadzenie 1 punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze oraz 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bukowno.

III Podmioty uprawnione do złożenia oferty

Na podstawie  art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d  ust. 1, prowadzoną przez wojewodę małopolskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa.

Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.

 W konkursie mogą być składane oferty na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:

1. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo

2. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

IV Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Na realizację zadań w 2023r. przeznacza się kwotę 128.040 PLN (tj. po 64.020 PLN
na każdy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym kwotę 3.960 PLN na zadania z zakresu edukacji prawnej, a kwotę 60.060 PLN na wynagrodzenia z tytułu umów).

V Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:

– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.);

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.).

VI Terminy i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2022r. o godz. 15:00.

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej” lub „Otwarty konkurs ofert na świadczenie poradnictwa obywatelskiego” albo „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”:

·w Biurze Zarządu Powiatu, pokój nr 205 I piętro Starostwa Powiatowego w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2

·lub przesyłką listową na adres Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2;

W nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w punkcie 1 (decyduje data wpływu oferty). Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Uwaga! Oferta, która wpłynie po upływie w/w terminu nie będzie objęta procedurą konkursową.

3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057). Druk do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu, pod treścią niniejszego ogłoszenia.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych w sposób, o którym mowa w punkcie 2. Na kopercie należy wpisać także nazwę organizacji składającej ofertę. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2) W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut i sprawozdania: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe za rok ubiegły.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4) Decyzja Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wpisu organizacji pozarządowej na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy.

5) Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników uznana zostanie za niekompletną i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

6. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

7. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych (tj. obejmujących prowadzenie jednego wybranego punktu) oraz ofert obejmujących całość zadania tj. prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

8. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty (maksymalnie 2).

9. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:

·złożone przez podmioty nieuprawnione,

·złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

·złożone po terminie,

·niekompletne,

·dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

VII Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty

1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Olkuskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Komisja Konkursowa ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz. 1327) Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu Olkuskiego.

3. Do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

4. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.

5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 30.11.2022r.

6. Zarząd Powiatu Olkuskiego zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

7. Wybór niepodlegających odrzuceniu ofert, które stanowią formę realizacji zadania nastąpi w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o następujące kryteria:

a. zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie – liczba punktów od 0-5,

b. jakość przygotowanego projektu, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – liczba punktów od 0-5,

c. ocena wkładu rzeczowego i osobowego, w szczególności kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane – liczba punktów od 0-5,

d. dotychczasowe doświadczenie organizacji w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad oraz informacji prawnych – liczba punktów od 0-5.

e. Po dokonaniu oceny Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę (maksymalnie 2 oferty).

VIII Warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadań odbywać się będzie przez cały rok 2023. Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalach wyznaczonych przez powiat, przy czym w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 6 ustawy czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie na żądanie starosty. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać powinni:

1) adwokaci i radcy prawni,

2) doradcy podatkowi (w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),

3) osoba, która:

a. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4) mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,

3) spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d ustawy.

3. Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

Gmina Klucze

Punkt będzie prowadzony w budynku Urzędu Gminy Klucze, przy ul. Partyzantów 1, pok. nr 119; poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od 09.30 do 13.30.

Gmina Bukowno

Punkt będzie prowadzony w budynku Centrum Kultury im. Jana Pawła II, ul. Kolejowa 3, pok. nr 21; poniedziałki i środy w godzinach od 14:00 do 18:00 (a w okresie wakacyjnym tj. od 21.06 – 31.08 od godz. 12:00 do 16:00) oraz we wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 12:00.

4. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Olkuskiego, zatwierdzająca opinię Komisji Konkursowej.

Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:

a. prowadzenia punktu (punktów) nieodpłatnej pomocy prawnej, na terenie powiatu olkuskiego, w 2023 roku, usytuowanego w określonej gminie według harmonogramu: 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie,  przy zapewnieniu niezbędnego sprzętu komputerowego, drukarki, materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych min. do dokumentowania każdego przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z wymogami określonymi przez rozporządzenie wydane na podstawie art. 13 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

b. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 3, art. 4, art. 5, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa określonej w art. 14 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

c. złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

IX Informacja o realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021, 2022

Na realizację zadania w 2021r oraz 2022 została przeznaczona kwota po 128.040 PLN (tj. po 64.020 PLN na każdy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego).


Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia - deklaracja uczestnictwa w pracach komisji konkursowej

Uchwała Nr 544/53/2022 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26 października 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego). 


Drukuj