Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Olkuskiego w 2023 r. pn. „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim”

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Olkuskiego w 2023 r. pn. „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim” oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

I.  Rodzaj zadania

Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim.

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu olkuskiego na realizację zadania wynosi 365 310 zł.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć iloczynu ilości godzin deklarowanych do relaizacji i kwoty 90 zł, powiększonej o 10% przeznaczane na koszty obsługi oraz zakup pomocy dydaktycznych.

III.  Zasady przyznawania dotacji

1. Podstawą do wsparcia działalności pożytku publiczności poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych w formie Otwartego Konkursu Ofert jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), oraz Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych (Dz. U. z 2018r., poz 2057), a także w zakresie przedmiotowego zadania ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 poz. 1915 ze zm.).

2. Konkurs adresowany jest do podmiotów wskazanych w art. 90v ust. 3a, tj.

niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, w tym specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, albo poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, spełniających warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, które działają na terenie powiatu i ich organem prowadzącym jest osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego albo osoba fizyczna.

3. Oferta powinna spełniać wszelkie wymogi określone w przepisach działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Organizacja może złożyć w konkursie maksymalnie 1 ofertę.

5. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2055).

6. Do oferty należy dołączyć:

a) Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności organizacji, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących - tylko w przypadku, jeżeli organizacja jest zarejestrowana w innej ewidencji, niż Krajowy Rejestr Sądowy

b) wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do ogłoszenia - oświadczenie o dostępności.

6. Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego będzie rozliczana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2023 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zdania określi umowa sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

OPIS ZADANIA

Organizacja pełniąca funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim, zobowiązuje się do:

1)      organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach

i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

2)      organizowania spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka;

3)      wymiar godzin zajęć, o których mowa w pkt 1 i 2 wynosi

a)       w 2022 r. - 3690 godzin,

z zastrzeżeniem, że liczba godzin, o których mowa w pkt. 2 nie może  przekroczyć 15% ogółu godzin zrealizowanych w danym roku;

4) realizacji zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej, w tym kosztów związanych z zarządzaniem, kosztów utrzymania, kosztów księgowości, z zastrzeżeniem, że koszty te nie przekroczą 10% kosztów   zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.

5) ścisłej współpracy z Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną w Olkuszu,

6) prowadzenie bazy danych o zasobach na terenie powiatu - zbieranie danych o podmiotach i specjalistach świadczących pomoc na terenie powiatu, działających w różnych resortach: systemie oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, w szczególności w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach interwencji kryzysowej.

V. Termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim” w Biurze Zarządu Powiatu, pok. nr 205 I piętro starostwa Powiatowego w Olkuszu lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.12.2022 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

VI. Tryb, kryteria oraz termin wyboru ofert

1. Tryb wyboru ofert

Wybór oferty zostanie dokonany w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Termin

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. Wyniki oceny ofert komisja konkursowa przedstawia Zarządowi Powiatu w Olkuszu. Do zatwierdzenia przedstawione zostaną 3 oferty, które uzyskały najwięcej punktów.

3. Kryteria wyboru ofert

1) Formalne:

- Czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie i w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu Otwartego Konkursu Ofert? - liczba punktów 0 lub 1

- Czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru? - liczba punktów 0 lub 1

- Czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji? - liczba punktów 0 lub 1

- Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu? - liczba punktów 0 lub 1

- Czy do oferty dołączono oświadczenie o dostępności?  - liczba punktów 0 lub 1

- Czy maksymalna wysokość oczekiwanej dotacji nie przekracza kwoty na jaką ogłoszono konkurs? - liczba punktów 0 lub 1

2) Merytoryczne:

- Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową - liczba punktów od 0 do 5

- Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - liczba punktów od 0 do 5

- Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne - liczba punktów od 0 do 5

- Uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł - liczba punktów od 0 do 5

- Uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków - liczba punktów od 0 do 5

- Uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - liczba punktów od 0 do 5

VII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim, realizowanego przez powiat olkuski w 2021 roku wyniosła 121.619,10 PLN.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim, realizowanego przez powiat olkuski w 2022 roku wyniosła 268.800 PLN.

VIII. Informacje dodatkowe

1. Zarząd Powiatu unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty

- żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

2. Od wyników konkursu nie przysługuje stronom odwołanie.


Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia - deklaracja uczestnictwa w pracach komisji konkursowej

UchwałaUchwała Nr 595/55/2022 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim"


Drukuj