Zdjęcie wozu strażackiego - informacja z ogłoszeniem o

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu powiatu olkuskiego dla ochotniczych straży pożarnych 2024

Termin składania wniosków

25 czerwca 2024 roku do 9 lipca 2024 roku

Przeznaczenie dotacji

na zadania wpływające na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Olkuskiego, podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz minimalizację skutków zdarzeń losowych dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji, poprzez:

1) dofinansowanie do zakupu umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników,

2) dofinansowanie do zakupu środków łączności,

3) dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych,

4) dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych,

5) dofinansowania do zakupu pozostałego sprzętu, wyposażenia niezbędnego do wykonywania zadań statutowych,

6) dofinansowanie szkoleń dla strażaków ochotników do 50% wartości szkolenia.

Zakres przedmiotowy określony został w załączniku do ogłoszenia.

Jednocześnie dopuszcza się, by w skład całego zadania wchodziły zakupy przedmiotów spoza zakresu przedmiotowego, jednak w takim przypadku, zakup tych przedmiotów musi być sfinansowany w całości ze środków własnych lub innych źródeł niż dotacja.

Intensywność pomocy

  • dla zadań z zakresu wskazanego w ust. 2 pkt 1-3 i 5 wynosi do 7 000,00 zł oraz do 40% kosztów realizacji całego zadania.
  • dla zadań z zakresu wskazanego w ust. 2 pkt 4 wynosi odpowiednio:
    • do 20 000,00 złotych dla samochodu średniego,
    • do 15 000,00 złotych dla samochodu lekkiego.

Dotacja może zostać przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. W ramach kwoty na wydatki majątkowe przewiduje się możliwość przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie zakupu sprzętu (zgodnie z określonym w ogłoszeniu zakresem przedmiotowym, w wyniku którego powstanie środek trwały o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł).

Wysokość dotacji

uzależniona jest od ilości złożonych wniosków spełniających wymagania formalne oraz możliwości finansowych budżetu Powiatu Olkuskiego.

Dotacja celowa może być udzielona w niższej niż wnioskowana kwota. W takim przypadku jednostka OSP przekaże stosowną korektę wniosku – zmiany w cz. II w zakresie przedmiotowym zadania w formie papierowej lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy czym:

1) dla zadań z zakresu o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3:

a) w korekcie wniosku dopuszcza się wprowadzenie zmian w rodzaju i ilości asortymentu o którym mowa w ust. 3,

b) w korekcie wniosku suma kwot dotacji na wydatki bieżące i majątkowe łącznie nie będzie wyższa od wartości przyznanej dotacji,

c) w korekcie wniosku udział procentowy przyznanej dotacji nie może przekroczyć maksymalnego poziomu dofinansowania – 40%,

2) dla zadań z zakresu o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w korekcie wniosku, kwota dotacji na wydatki majątkowe o której mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 1 lub 2 nie będzie wyższa od wartości przyznanej dotacji.

Transport i szkolenia z obsługi sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalistycznego strażaków nie stanowią kosztów kwalifikowanych zadania.

Przedmioty zakupione w ramach dotacji muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi, normami i posiadać w zależności od rodzaju – stosowne świadectwa dopuszczenia CNBOP, homologacje, oświadczenia o spełnieniu wymagań itp. Potwierdzenie spełnienia tych wymagań należy dołączyć na etapie rozliczenia.

W celu efektywnego i skutecznego wykorzystania środków finansowych, wnioskowana przez jednostkę OSP kwota dotacji powinna wynikać z rzetelnej i precyzyjnej kalkulacji kosztów. Do wniosku należy dołączyć kalkulację kosztów potwierdzającą przyjęty poziom cen (w tym oferty, wydruki z internetu, kopie stron katalogów, pisemne informacje od dostawców lub usługodawców).

Wymagania formalne

1) wniosek należy sporządzić na załączonym formularzu,

2) wniosek o udzielenie dotacji mogą podpisać tylko i wyłącznie osoby, które zgodnie z wpisem do KRS są upoważnione do reprezentowania jednostki OSP,

3) w przypadku braku imiennych pieczątek osób podpisujących wniosek, wymagane jest złożenie czytelnego podpisu,

4) wniosek o udzielenie dotacji, przed złożeniem w Starostwie Powiatowym w Olkuszu musi zostać zaopiniowany przez właściwego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu,

5) jednostka OSP oświadcza, że wnioskowane finansowanie na realizację zadania nie stanowi pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

6) do wniosku należy dołączyć potwierdzające przyjęty poziom cen np. oferty, wydruki z internetu, kopie stron katalogów, pisemne informacje od dostawców lub usługodawców,

7) złożenie wniosku poprawnego pod względem formalnym nie jest równoznaczne z  przyznaniem dotacji,

8) wnioski które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane,

9) jednostka OSP w ramach ogłoszonego naboru może złożyć jeden wniosek. W przypadku, gdy w roku budżetowym ogłoszonych zostanie więcej niż jeden nabór, dana jednostka OSP, może złożyć do każdego naboru jeden wniosek.

Zawiadomienie o przyznanej kwocie dotacji nie jest równoznaczne z tym, że jednostka OSP może już wydatkować przyznaną kwotę, nawet jeżeli ma swoje środki w tej samej wysokości. Wydatkowanie środków może nastąpić wyłącznie po podpisaniu umowy. Podpisanie umowy jest nie tylko rozpoczęciem możliwości wydatkowania środków, ale także początkiem okresu, w jakim może być wykorzystana dotacja. Określony w umowie termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do wskazanego terminu jego zakończenia, jest tym okresem, w którym można zaciągnąć zobowiązanie do zapłaty za wykonane zadania oraz dokonać płatności.

Miejsce i sposób składania wniosków

a) Wniosek należy złożyć w Biurze Zarządu Powiatu pokój nr 205, I piętro od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 lub przesłać na adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz.

b) Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 09.07.2024 r. o godz. 15:00

c) W przypadku przesłania oferty pocztą o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w pkt b nie będą objęte niniejszym konkursem ofert i pozostają bez rozpatrzenia.

d) Rozstrzygnięcie konkursu wniosków nastąpi w terminie 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

Informacji udziela: Magdalena Swędzioł, Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 32 647 65 50, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zakres przedmiotowy dotacji dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu olkuskiego na 2024 rok

1. W ramach umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej:

1.1.ubranie specjalne (bojowe) według obowiązujących wytycznych dla OSP,

1.2.obuwie strażackie skórzane lub gumowe,

1.3.wodery, spodniobuty,

1.4.rękawice specjalne, techniczne,

1.5.kominiarka niepalna,

1.6.hełm strażacki,

1.7.latarka nahełmowa,

1.8.uchwyt latarki nahełmowej,

1.9.latarka kątowa,

1.10. aparat ochrony układu oddechowego

1.11. sygnalizator bezruchu,

1.12. butla do aparatu powietrznego,

1.13. maska do aparatu powietrznego, z pokrowcem,

1.14. kombinezon chroniący przed owadami błonkoskrzydłymi,

1.15. ubranie wypornościowe lub suchy skafander ratowniczy,

1.16. kamizelka asekuracyjna z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym,

1.17. kask ochronny do ratownictwa wodnego / wysokościowego,

1.18. szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym / uprząż asekuracyjna,

1.19. pas strażacki z zatrzaśnikiem,

1.20. koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu „węgorz”,

1.21. sprzęt ABC (płetwy, półmaska nurkowa, fajka do oddychania),

1.22. rzutka ratownicza na pasie,

1.23. karabinek zakręcany stalowy HMS,

1.24. lina alpinistyczna statyczna min. 50 metrów,

1.25. bloczek ratowniczy,

1.26. przyrząd zjazdowy, asekuracyjny,

1.27. śruby lodowe,

1.28. zestaw do ratownictwa wodnego,

1.29. zestaw do ratownictwa wysokościowego,

1.30. zestaw do działań ratowniczych na lodzie,

1.31. lekkie ubranie ochrony przeciwchemicznej min. typ 3 z butami i rękawicami.

2. W ramach środków łączności:

2.1.radiotelefon nasobny,

2.2.akcesoria i ładowarki do radiotelefonów,

2.3.system selektywnego alarmowania,

2.4.syrena alarmowa,

2.5.megafon (tuba głośnomówiąca).

3. W ramach sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych:

3.1.zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych,

3.2.agregat zasilający do hydraulicznych narzędzi ratowniczych,

3.3.przewody hydrauliczne,

3.4.nożyce hydrauliczne,

3.5.rozpieracz ramieniowy z akcesoriami,

3.6.rozpieracz kolumnowy,

3.7.zestaw do cięcia pedałów,

3.8.zestaw do wywarzania drzwi,

3.9.hydrauliczna pompa ręczna,

3.10. łańcuch do rozpieracza ramieniowego,

3.11. końcówki do rozpieracza kolumnowego,

3.12. wyciągarka,

3.13. wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne wraz z oprzyrządowaniem,

3.14. zestaw podkładów, klinów lub podpór do stabilizacji pojazdów,

3.15. podest ratowniczy,

3.16. rozsiewacz sorbentów,

3.17. zestaw ratownictwa medycznego R1,

3.18. defibrylator zautomatyzowany (AED),

3.19. zestaw do segregacji poszkodowanych (TRIAGE),

3.20. parawan ochronny,

3.21. zestaw do zabezpieczania/ oznakowania miejsca zdarzenia,

3.22. drabina przenośna,

3.23. agregat prądotwórczy min. 2 kVA,

3.24. pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min.,

3.25. pompa zanurzeniowa,

3.26. pompa pływająca,

3.27. motopompa pożarnicza,

3.28. prądownica wodna, pianowa,

3.29. wytwornica piany,

3.30. kurtyna wodna,

3.31. wąż tłoczny W52, W75

3.32. tłumica,

3.33. hydronetka plecakowa,

3.34. opryskiwacz plecakowy spalinowy,

3.35. zestaw kominowy,

3.36. wentylator oddymiający,

3.37. kamera termowizyjna,

3.38. detektor (wielo lub jednogazowy),

3.39. detektor prądu przemiennego,

3.40. radiometr,

3.41. przenośny zestaw oświetleniowy,

3.42. pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych,

3.43. pilarka do drewna o napędzie spalinowym,

3.44. pilarka tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym,

3.45. pilarka szablasta,

3.46. piła do cięcia szyb,

3.47. topór / inopur / siekierołom / narzędzie wielofunkcyjne,

3.48. bosak / nożyce dialektyczne,

3.49. trójnóg ratowniczy,

3.50. silnik zaburtowy.

4. W ramach samochodów ratowniczo-gaśniczych:

4.1.samochód ratowniczo-gaśniczy średni,

4.2.samochód ratowniczo-gaśniczy lekki.

(Uwaga: W przypadku dofinansowania do zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych wnioski rozpatruje się indywidualnie).

5. Pozostały sprzęt i wyposażenie:

Wyposażenie i sprzęt inne niż w pkt 1-4, niezbędne do wykonywania zadań statutowych.

6. Szkolenia:

Szkolenia dla strażaków ochotniczej straży pożarnej związane z realizacją zadań statutowych przyznawane w maksymalnej wysokości do 50 % wartości szkolenia


WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

Pobierz Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu powiatu olkuskiego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej


Przeczytaj więcej: 

Uchwała w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych dla ochotniczych straży pożarnych z budżetu Powiatu Olkuskiego

Uchwała w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Olkuskiego dla ochotniczych straży pożarnych


Drukuj