Konkurs ofert - „Wspieranie i rozwój sportu na terenie Powiatu Olkuskiego”

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Olkuskiego na realizację zadania „Wspieranie i rozwój sportu na terenie Powiatu Olkuskiego”.

  1.  Oferty mogą być składane przez każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Powiatu Olkuskiego prowadzi działalność sportową od co najmniej 3 lat. Wnioskodawca, w ramach naboru może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
  2. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.
  3. Podmioty zainteresowane złożeniem oferty na realizację powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 tel. 32 6431038 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu i Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olkuskiego.
  4. Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Olkuszu ul. Mickiewicza 2 lub przesłać za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Starostwo Powiatowe w Olkuszu ul. Mickiewicza 2 32-300 Olkusz z dopiskiem – Konkurs ofert na realizację zadania „Wspieranie i rozwój sportu na terenie Powiatu Olkuskiego” (o terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Olkuszu).
  5. Termin składania ofert: od dnia 19.12.2022 r. do dnia 18.01.2023 r. do godz. 1500.
  6. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.
  7. Z warunkami udzielania dotacji celowych na realizację zadania „Wspieranie i rozwój sportu na terenie Powiatu Olkuskiego” można zapoznać się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu i Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olkuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Warunki i zasady przyznawania dotacji celowych na realizację zadania pod nazwą „Wspieranie i rozwój sportu na terenie Powiatu Olkuskiego”

Zasady ogólne:

1. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Powiatu Olkuskiego prowadzą działalność sportową od co najmniej 3 lat oraz nie zalegają z płatnościami na rzecz Powiatu Olkuskiego, jego jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Na realizację zadania „Wspieranie i rozwój sportu na terenie Powiatu Olkuskiego” w ramach konkursu przeznacza się 60.000 PLN.

3. Zlecający zadanie zastrzega sobie prawo zmniejszenia wysokości dotacji proponowanej przez poszczególne podmioty.

4. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania zleconego do realizacji.

Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania pod nazwą „Wspieranie i rozwój sportu na terenie Powiatu Olkuskiego” przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, działające w formie stowarzyszenia.

2. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

3. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

1) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

2) pokrycie kosztów zakupu nagród dla zawodników i trenerów,

3) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych i sprzętu sportowego,

4) zakup sprzętu sportowego.

4. Z dotacji nie można sfinansować:

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłaty jakichkolwiek opłat sankcyjnych i karnych,

3) zobowiązań z zaciągniętej pożyczki, kredytu oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4) zapłaty wynagrodzeń dla zawodników (działaczy sportowych),

5) kosztów poniesionych na realizację celu przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,

6) nagród i innych form wsparcia finansowego dla działaczy sportowych.

Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy:

1) sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem odręcznym,

2) podpisać przez osobę lub osoby do tego uprawnione,

3) złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Olkuszu ul. Mickiewicza 2 lub przesłać za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Starostwo Powiatowe w Olkuszu ul. Mickiewicza 2 32-300 Olkusz z dopiskiem – Konkurs ofert na realizację zadania „Wspieranie i rozwój sportu na terenie Powiatu Olkuskiego” (o terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Olkuszu),

4) Termin składania ofert od dnia 19.12.2022 r. do dnia 18.01.2023 r. do godz. 1500.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Powiatu Olkuskiego i jego jednostek organizacyjnych,

2) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Urzędu Skarbowego,

3) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

4) oświadczenie o zobowiązaniu do utrzymywania wskazanego w ofercie rachunku bankowego nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Starostwem Powiatowym w Olkuszu,

5) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,

6) kopie posiadanych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania,

7) kopie tytułu prawnego do obiektu do realizacji zadania (np.: umowy najmu, użyczenia, dzierżawy),

8) aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

9) udokumentowanie osiągnięć sportowych w roku 2022, będących podstawą realizacji zadania (liczba punktów zdobyta w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, miejsca zawodników w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski i województwa, ranking ogólnopolski zawodników w kategoriach w których nie rozgrywa się mistrzostw, liczba zawodów i ich zasięg organizowanych przez Okręgowe i Polskie Związki Sportowe w których uczestniczyli zawodnicy klubu, ilość zawodników w szkoleniu centralnym – kadra wojewódzka, rezerwa kadry narodowej, kadra narodowa (jeśli dotyczy),

10) potwierdzenie przez polski związek sportowy liczby zawodników posiadających licencję na uprawianie danej dyscypliny sportowej (jeśli dotyczy).

3. Oferta, która nie będzie posiadała wszystkich wyżej wymienionych elementów zostanie odrzucona z powodów formalnych.

Kryteria oceny i wyboru ofert:

1. Oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa.

2. Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) dochowanie wymagań formalnych,

2) cel publiczny zgodny z wnioskiem,

3) możliwość realizacji zadania i celu publicznego przez wnioskodawcę, uwzględniając poziom organizacji zadania i działalności wnioskodawcy,

4) poziom sportowy zadania,

5) zakres przedmiotowy, zasięg zadania, ilość osób zaangażowanych w zadanie, w tym liczbę zawodników,

6) rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów,

7) wysokość środków własnych przewidzianych w budżecie,

8) doświadczenie wnioskodawcy w wykonywaniu podobnych zadań sportowych, dotychczasową współpracę z wnioskodawcą, w tym wykorzystanie i rozliczenie dotacji,

9) wkład rzeczowy i osobowy, w tym pracę społeczną i zaangażowanie wnioskodawcy.

3. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może żądać od podmiotu dodatkowych informacji oraz uzupełnienia dokumentacji.

4. Komisja konkursowa proponuje wysokość dotacji dla oferentów zgodnie z przyjętymi kryteriami.

5. W przypadku, gdy proponowana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, oferent może wprowadzić zmiany w zakresie rzeczowym oferty.

6. Ocena Komisji Konkursowej zawierająca propozycję wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadania, przekazana zostanie Zarządowi Powiatu w Olkuszu, który dokona wyboru ofert.

7. Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone będzie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu i Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olkuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Dodatkowo pisemnie informuje się wybranych przez Zarząd Powiatu w Olkuszu Wnioskodawców.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, tel.: 32 643 04 14,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp.olkusz.pl,

2) we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

3) Dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem – zlecenie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej prowadzonym w trybie  niniejszego konkursu ofert.

4) Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.

6) Wnioskodawca posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

7) Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do uzyskania dotacji celowej na realizację zadnia z zakresu wspieranie rozwoju sportu.

9) Wnioskodawca jest zobowiązany do podania danych określonych we wzorze oferty, a konsekwencją niepodania danych będzie brak złożenia prawidłowej oferty na realizację zadnia publicznego.

Zawarcie umowy:

1. Z podmiotem, któremu udzielona została dotacja podpisana będzie umowa.

2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Podmioty z którymi zawarta będzie umowa są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.


Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu

UCHWAŁA NR 695/60/2022 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu sportu.


Drukuj