Logotypy Funduszy UE, Małopolski, Flagi UE i PL

Inwestujemy w zawodowców II

Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie OlkuskimInformacje o projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje. Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego .

Okres realizacji: 1.06.2020 r. -30.09.2023 r.

Wartość projektu:  5.004.858,88  zł (z czego 4.254.130,04 zł stanowi dofinansowanie UE)

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się na terenie Województwa Małopolskiego oraz nauczycieli uczących w szkołach z terenu Województwa ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic i nauczycieli/-ek ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Olkuski. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szans na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Olkuskiego. Istotnym elementem projektu będzie doposażenie szkół wchodzących w skład Centrum Kompetencji Zawodowych. Branżą wiodącą CKZ będzie branża elektryczno-elektroniczna. Branżą uzupełniającą jest mechaniczna i górniczo-hutnicza.

Wsparcie kierowane do uczniów będzie obejmować:

  1. Kursy i szkolenia,
  2. Staże/praktyki z możliwością wypłaty stypendium stażowego,
  3. Wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach,
  4. Warsztaty i wykłady we współpracy z uczelniami wyższymi,
  5. Zajęcia dydakyczno-wyrównawcze,
  6. Zajęcia rozwijające,
  7. Zajęcia przygotowujące do egzaminów.

Wsparcie kierowane do nauczycieli będzie obejmować:

  1. Studia podyplomowe.
  2. Szkolenia i kursy.
  3. Praktyki w przedsiębiorstwach.

Staże

Pliki do pobrania:

Deklaracja przyjęcia uczniów na staż w ramach projektu - pracodawca

Deklaracja przyjęcia uczniów na staż w ramach projektu - przedsiębiorca

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Formularz zgłoszeniowy na staże wakacyjne - 2021

Regulamin rekrutacji na starze wakacyjne

Regulamin rekrutacji


Kursy i zajęcia dodatkowe

Pliki do pobrania:

Regulamin naboru na kursy - nowy

Regulamin naboru na zajęcia - nowy

Wykaz kursów - nowy

Regulamin rekrutacji na kursy

Regulamin rekrutacji na zajęcia dodatkowe

Rekrutacja uzupełniająca - Regulamin wraz z załącznikami

Rekrutacja uzupełniająca - Wykaz kursów

Wykaz kursów

Wykaz zajęć dodatkowych - ZS1

Wykaz zajęć dodatkowych - ZS3

Wykaz zajęć dodatkowych - ZS4

Wykaz zajęć - ZS1

Wykaz zajęć - ZS3

Wykaz zajęć - ZS4

Wykaz zajęć - ZSW


Wsparcie nauczycieli

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji


Stypendia dla uczniów zdolnych

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji


Zamówienia

Pliki do pobrania:

Protokół: Liderzy Szkolni

Protokół: Wybór oferty Liderzy Szkolni

Protokół: Zakup pomoc dydaktycznych II

Protokół: Zakup pomoc dydaktycznych

Protokół: Wyposażenie pracowni

Zamówienie: Wyposażenie pracowni

Zamówienie: Zakup drukarek

Zaproszenie do złożenia oferty: doposażenie pracowni drukarki 3D

Zaproszenie do złożenia oferty: Liderzy Szkolni

Zaproszenie do złożenia oferty: zakup pomocy dydaktycznych II

Zaproszenie do złożenia oferty: zakup pomocy dydaktycznych


Informacje dla Wykonawców

Pliki do pobrania:

Ankieta badająca zadowolenie uczestników z otrzymanego wsparcia

Dziennik zajęć - wzór

Lista obecności - wzór

Wzór logotypów z flagą - do zaświadczeń

Wzór logotypów - czarnobiały

Wzorzec kompetencji wraz z programem

Harmonogram

 


Drukuj